Dějepis 8. ročník

Osnova témat

 •  
   

  Vítejte v kurzu Dějepisu pro 8. ročníkNapoleon Bonaparte

  Nosit s sebou na hodinu = pomůcky:

  • počítač s elektronickou učebnicí
  • sešit A5 = 544 (linkovaný)
  • pracovní sešit
  • portfolio

  kritéria hodnocení:

  • Ústní a písemné ověření znalostí a dovedností (ústní zkoušení, písemné procvičení, testy)
  • Aktivní účast v hodinách (skupinová a samostatná práce, práce ve dvojicích a její prezentace)
  • Zajímavé referáty v ústní podobě s ověřovacími otázkami pro posluchače, doplněné prezentací
  • Vedení portfolia a sešitu
  • Samostatná práce=písemně (pracovní sešit, školní sešit)
  • Samostatná orientace v dějepisné mapě

   důležité webové stránky:

  www.moderni-dejiny.cz/

  www.dejepis.com

  www.ucebnice-dejepisu.ic.cz

  www.kompas.estranky.cz/clanky/ucebnice-dejepisu/

   

  www.nasedejiny.cz = portál využitelný pouze ve škole

   

 • 1
  Ukázat pouze téma 1

  Pozdní středověk:

  -opakování učiva 7. ročníku (Jagellonci, Pozdní gotika, Zámořské objevy, Nizozemí, Rusko, Anglie, Osmanská říše a Francie v 16. století)

  - Počátek vlády Habsburků v českých zemích

  -30 letá válka a české stavovské povstání

  !!!dne 19. září (8. A) a 20. září (8. B) proběhne písemné procvičení z letopočtů českých dějin = viz. pracovní list Opakování učiva 7. ročníku!!!


 • 2
  Ukázat pouze téma 2

  Anglická revoluce

   

  Anglická revoluce v 17.století,

  (učebnice = str.24-25)

  1) Jak se jmenovala vládnoucí dynastie v Anglii

  v 1.polovině 17.století?

  2) Proč v Anglii vypukla občanská válka?

  3) Kdo proti sobě v Anglii v 1.polovině 17.století bojoval?

  4) Jak se říkalo přívržencům krále a jak přívržencům

  parlamentu?

  5) Jak se jmenoval panovník Anglie v 1.polovině 17.století

  a kdo stál v čele armády parlamentu?

  6) Co se stalo v Anglii v letech 1649 (král a státní zřízení) a

  1707 (unie)?

  7) Co to byl Zákon o plavbě (Navigační akta) a kdo ho

  vydal?

  8) Vysvětlete pojmy restaurace Stuartovců a Slavná

  revoluce.

   

  Anglická revoluce v 17. století = zápis

  • příčina vypuknutí revoluce-občanské války = vybírání daní

  • 1645=rozhodující bitva u Naseby (vyhrává parlament)

  • 1649=poprava krále Karla I. (Stuarta), republika

  • Oliver Cromwell=vůdce parlamentu, lord protektor

  • kavalíři=přívrženci krále

  • puritáni=přívrženci parlamentu

  • Zákon o plavbě= Navigační akta (proti Nizozemí)

  • restaurace Stuartovců=návrat k moci

  • 1707=vzniká Velká Británie (unie Anglie a Skotska)

   


 • 3
  Ukázat pouze téma 3

  Francie za vlády Ludvíka XIV.

  učebnice str.22 - 23

  +www.dejepis.com, www.ucebnice-dejepisu.ic.cz

  • Jak se označoval neomezený způsob vlády panovníka?
  • Z které dynastie Ludvík XIV. pocházel?
  • Jak se říkalo francouzskému králi Ludvíku XIV.?
  • Jak se jmenoval první ministr Ludvíka XIV. a jakou hospodářskou politiku prosazoval?
  • Jak se jmenovalo honosné sídlo, které nedaleko Paříže nechal Ludvík XIV. vystavět?
  • Kteří 2 kardinálové zasahovali v 17.století ve Francii do politiky?
  • Který významný dokument v roce 1685 Ludvík XIV.zrušil? Pro koho jeho zrušení mělo neblahé následky?
  • Které války se Francie za vlády Ludvíka XIV. v letech 1701-1714 zúčastnila a jaký byl její výsledek?

   

  !!!Písemně odpovědět na otázky + vypracovat cvičení 1 na str.12 (pracovní sešit)!!!

   Možné odpovědi na otázky:

   Pyrrhovo vítězství - merkantilismus – absolutismus – Richelieu – Mazarin – Colbert – Versailles – Nantský edikt – hugenoti – král Slunce - válka o španělské dědictví – Bourboni

   

  Francie za Ludvíka XIV. = zápis

  • Ludvík XIV.=král Slunce z dynastie Bourbonů

  • "Stát jsem já"=absolutismus (neomezená vláda)

  • 1.ministr Colbert = hospodářská politika-merkantilismus

  • kardinálové Richelieu a Mazarin

  • Versailles = honosné sídlo nedaleko Paříže

  • Ludvík XIV. miloval divadlo = přítel Moliere

  • zrušení Nantského ediktu = potlačil práva hugenotů na svobodu vyznání

  • válka o španělské dědictví (1701-1714) = značné hospodářské ztráty pro Francii


 • 4
  Ukázat pouze téma 4

  Rusko v 16.-18.století

   

  Rusko za prvních Romanovců = zápis

   

  • 1.ruský car = Ivan IV.Hrozný = dynastie Rurikovců
  • Romanovci na ruském trůně od počátku 17.století
  • smuta = doba zmatků (kozácká a rolnická povstání, spory šlechty, vpády sousedů)
  • boje se Švédskem, Polskem a Osmanskou říší (Tatary)
  • s Polskem uzavřen “věčný mír” (ovládnutí části Ukrajiny s Kyjevem)
  • připojení a ovládnutí Sibiře (nerosty, dřevo, kožešiny, vyhnanství pro odpůrce)
  • kozáci = obyvatelstvo Ukrajiny (výborní vojáci, zemědělci, obchodníci a řemeslníci)

  Rusko za Petra I. Velikého = úkoly

  -postava cara Petra I. a jeho zájmy

  -modernizace Ruska a příklady, kde Petr I. čerpal inspiraci

  -Které město Petr I. založil u ústí řeky Něvy na počátku 18. století?

  -"okno do Evropy" = snaha o rozšíření území Ruska a podpora obchodu

  -severní válka (kdy, s kým, výsledek)

  -3 reformy cara Petra I. (vzdělání, školství, armáda, správa, řemeslná výroba)

  Rusko za Petra I. Velikého = zápis

   

  • Petr I.Veliký = vysoký, významné činy
  • vybudování loďstva, rozvoj vzdělání, podpora manufaktur
  • “okno do Evropy” = přístup k Baltskému a Černému moři
  • založil město Petrohrad u ústí řeky Něvy (poč.18.století)
  • severní válka proti Švédsku (1700-1721,král Karel XII.) = úspěšná,rozhodující bitva u Poltavy (1709)


 • 5
  Ukázat pouze téma 5

  Barokní kultura

  Baroko-úvod = otázky

  1) Vysvětlete původ slova baroko?

  2) Napište, co to bylo baroko a ve které době se rozvíjelo/století?

  3) Napište, co jste zjistili o čarodějnických procesech.

  4) Která další významná osobnost byla v barokní době upálena a

      proč?

  5) Napište základní informace o P. P. Rubensovi a B. Pascalovi.

  6) Z jakých důvodů opouštěli lidé v barokní době své domovy?

  7) Proč byly vztyčovány morové sloupy a co to byly manufaktury?

  8) Uveďte, co bylo pro barokní díla typické a na co cíleně působila?

  9) Jedním slovem charakterizujte barokní architekturu a napište, co

      zachycovaly barokní obrazy a sochy.

  10) Uveďte jména 3 barokních umělců=sochaře, architekta a malíře-

     malíře-hudebního skladatele.

  Baroko-úvod = zápis

  • baroko vzniká v 16.století v Itálii
  • v původním významu znamená baroko něco přehnaného, nadneseného (označení perel neobvyklých tvarů)
  • baroko=umělecký sloh (16.-poč.18.století)
  • čarodějnické procesy ve Velkých Losinách (mučení a upalování-inkvizice)
  • morové sloupy = vděčnost Bohu
  • manufaktury = velké rukodílny
  • typické pro barokní díla bylo navozování iluzí, cíleně působila na smysly a city člověka
  • barokní architektura měla svou mohutností a vnitřní výzdobou člověka ohromit
  • malíř Rubens- sochař, malíř a architekt Bernini-hudební skladatel Bach
  • v hudbě = oblíbený žánr a hud.nástroj= opera a varhany

   

  České baroko = úkoly

  • Zjistěte základní informace o Kuksu (řeka, co tam je, kdo ho vybudoval).
  • Ke které stavbě básník Kuks přirovnává?
  • Co zdobí areál Kuksu a kdo je autorem této ozdoby?
  • Vysvětlete pojem rekatolizace.
  • Uveďte jméno významného barokního architekta.
  • Kdo to byl Jan Nepomucký a kdy byl svatořečen?
  • Který sochař dodal dřevěnou předlohu bronzové soše Jana Nepomuckého na Karlově mostě.

  České baroko = zápis

  • Loreta (kostel se zvonkohrou na Hradčanech)
  • Valdštejnský palác a Trojský zámeček
  • chrám svatého Mikuláše na Malé Straně
  • Klementinum (bývalá jezuitská kolej-dnes Národní knihovna)
  • Petr Brandl, Karel Škréta a Václav Hollar = malíři
  • Matyáš Bernard Braun, Maxmilián Brokoff = sochaři
  • Jan Blažej Santini, Dientzenhoferové (Kryštof a syn Kilián Ignác = architekti
  • Adam Michna z Otradovic = barokní hudba

  Život v období baroka (učebnice str.18-21)

  +www.ucebnice-dejepisu.ic.cz

  +www.dejepis.com

  +www.nasedejiny.cz

  1) Co to byly manufaktury? Na čem byl založen manufakturní

      postup výroby? K čemu rozvoj manufaktur vedl?

  2) Kde se mohli uplatnit nadaní a schopní lidé z nižších vrstev

      společnosti, pokud se chtěli začlenit mezi privilegované?

  3) V jaké oblasti měli výsadní postavení jezuité a co vybudovali?

  4) Kdo to byli jezuité? Kdy do Čech přišli? Jak se jmenoval

      nejznámější jezuitský misionář a čím v Čechách proslul?

  5) Jaké manufaktury byla v Čechách a ve Slezsku proslavené

       svými výrobky?

  6) Jaký patent vydal v roce 1680 císař Leopold I. a co tento

      patent uzákoňoval?


 • 6
  Ukázat pouze téma 6

  Osvícenství a osvícenský absolutismus

   

  učebnice str.30-33

  • Kdy a kde vzniklo osvícenství?

  • Co to bylo osvícenství?

  • Které faktory ovlivnily rozmach osvícenství?

  • Na co kladli představitelé osvícenství důraz?

  • Co osvícenské myslitele spojovalo?

  • S jakým učením osvícenské názory souvisely a jaká lidská práva považovali osvícenci za nejzákladnější?

  • Uveďte název knihy, která vyjadřovala názory a myšlenky osvícenských myslitelů?

  • Jak se jmenovali přední osvícenští myslitelé a čím se proslavili?

   


 • 7
  Ukázat pouze téma 7

  Vláda Marie Terezie

  • Co to byla pragmatická sankce a kdy byla vydána?
  • Jak se jmenoval otec Marie Terezie a jak její manžel?
  • Kolik dětí měla Marie Terezie?
  • Jak se jmenovali 2 nejschopnější rádcové Marie Terezie?
  • Vysvětlete pojmy: byrokracie, katastr, konskripce, kontribuce, bankocetle.
  • Uveďte 2 příklady hospodářských reforem.
  • Uveďte příklad reformy právní a reformy školské.
  • S kým Marie Terezie bojovala ve válkách v letech 1740-1748 a jaké území v nich ztratila?


 • 8
  Ukázat pouze téma 8

  Vláda Josefa II. a reformy

  • Které 2 reformy vydal Josef II. v roce 1781?

  • Co uzákoňoval toleranční patent?

  • Který feudální vztah Josef II. zrušil a co to poddaným přineslo?

  • Jak se Josef II. zachoval k Židům?

  • Vysvětlete pojmy: ghetta, lichva, antisemitismus, pogromy, berně, matriky.

  • Uveďte 2 příklady právních reforem Josefa II.

  • Co významného učinil Josef II. z hlediska správy státu?

  • Jak se Josef II. zachoval ke katolické církvi?

  • Ke komu měl Josef II. odpor a u koho byl populární?

  • Jak se jmenoval nástupce Josefa II. a čím vešel ve známost?


 • 9
  Ukázat pouze téma 9

  Mimoevropský svět a kolonialismus v 16. - 18. století

  -Které dynastie a národy vládli v Číně v 17. a v 18.století?

  -Kteří Evropané a kde v Číně se směli jako první usadit?

  -Co Evropany z hlediska obchodování v Číně lákalo?

  -Jakým názvem se označovalo Japonsko? Napište základní informace o samurajích?

  -Kdo v Japonsku vykonával skutečnou vládu?

  -Kteří Evropané pronikli do Indie v 16. a v 17.století? Co Evropany na Indii lákalo? Čím je okouzlila?

  -Kdo to byli rádžové a kdo sipáhijové?

  -Která Evropská velmoc si po sedmileté válce podmanila celou Indii?

  První kolonií v Severní Americe byla ........................... Východní pobřeží Severní Ameriky, kde se usazovali emigranti z.................................................................................... se postupně stalo kořistí ................................................................... V honbě za půdou postupovali kolonisté do vnitrozemí, kde zakládali ................... a ....................... . Původní obyvatelé Ameriky ....................... byli buď zatlačeni dále na západ, nebo vyhlazeni. Největším konkurentem Angličanů byli ...................., kteří založili v Kanadě město ................ a později kolonii .......................... Nizozemští kolonisté vybudovali osadu Nový Amsterodam, který však později získali Angličané a přejmenovali ho na ..............................

  1) Využití kolonií evropskými mocnostmi = …..............................................................................................

  2) kolonie Španělska v Severní, Střední a Jižní Americe = K_ _ _ _ _ _ _ , F _ _ _ _ _ _ , K _ _ _ , N_ _ _  Š _ _ _ _ _ _ _ _, N _ _ _  G _ _ _ _ _ _, P _ _ _

  3) kolonie Španělska v Asii = _ _ _ _ _ _ _ _

  4) kolonie Portugalska v Jižní Americe =  _ _ _ _ _ _ _ _ (dodnes se zde mluví portugalsky)

  5) kolonie Portugalska v Africe = JV - _ _ _ _ _ _ _ _ ,  JZ - _ _ _ _ _ _

  6) kolonie Portugalska v Asii = G _ _ (v Indii) a M _ _ _ _ (v Číně)

  7) způsoby vykořisťování domorodého obyvatelstva

  8) kolonie Francie v Severní Americe = K _ _ _ _ _ (dodnes zůstal frankofonní oblastí Quebec), L _ _ _ _ _ _ _ _ (povodí Mississippi)

  9) kolonie Francie v Africe = ostrov _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Indický oceán, JV Afriky) S _ _ _ _ _ _ a G_ _ _ _ _ (u Guinejského zálivu)

  10) kolonie Francie v Asii = JV Asie – tzv. Indočína (dnešní _ _ _ _ _ _ _ )

  11) Rusko = kolonizaci obrovského území na výchd od Moskvy uskutečňovali k _ _ _ _ _ , ruští carové tam posílali nepohodlné protivníky a odpůrce svojí vlády = jednalo se o _ _ _ _ _

  1) Proč došlo ke sporům mezi osadníky a Velkou Británií?

  2) Co to byl "bostonský čajový dýchánek"?

  3) Proč, kdy a kde se sešel první kontinentální kongres?

  4) Kdo to byl George Washington?

  5) Co významného se odehrálo 4.7.1776?

  6) Které významné osobnosti pomohly osadníkům v Severní Americe v boji proti Velké Británii za nezávislost?

  7) Jak se jmenoval anglický král?

  8) Které evropské země se postavily proti Velké Británii?

  9) Co se stalo v Severní Americe v letech 1781, 1783, 1787?

  10) Kdo to byl Thomas Jefferson?


 • 10
  Ukázat pouze téma 10

  Velká francouzská revoluce

  Francie v předvečer revoluce

  (probíráno s 8. B dne 26. 11. a s 8. A dne 29. 11.)

  • V 5-6 bodech chrakterizuj počátek a průběh vlády Ludvíka XV. (kdy začal vládnout, záliby, favoritka, války a jejich výsledek)
  • Kdo tvořil privilegované stavy a kdo třetí stav?
  • Jaké byly výhody privilegovaných stavů a co naopak měli za povinnosti představitelé 3.stavu?
  • Na co se lidé ve Francii 18.století hněvali a z čeho měli obavy?
  • Jak vládl Ludvík XVI? (manželka, ministři, státní rozpočet, daně, dluhy atd.)
  • Co to byly generální stavy a kam je Ludvík XVI. svolal?
  • Co generální stavy prosadily proti králově vůli, čím se prohlásily a co si z obavy před odvetou krále odhlasovaly?
  • Kdy přesně a jakou událostí začala velká francouzská revoluce?
  • Co Obsahovala deklarace práv člověka a občana?

  zápis

  1) Ludvík XV. = nastoupil na trůn jako 5 letý, pozdější                          

   2) záliby=lov, tanec a milenky (markýza de Pompadour), neúspěšná 7 letá    válka=ztráta kolonií (Indie a Kanada)

  3) privilegované stavy=šlechta a duchovenstvo (bez daní)

  4) třetí stav=měšťané, rolníci, obchodníci, bankéři (buržoazie)

  5) Ludvík XVI.=Marie Antoinetta, nerozhodný, střídání ministrů

  6) generální stavy=zástupci všech provincií ve Francii

  7) Národní shromáždění=orgán vytvořený z gen.stavů (zástupci všech 3 stavů, měli imunitu)

  8) 14. 7. 1789 = začátek Velké francouzské revoluce = útok na vězení Bastila

  Francie v letech 1789 - 1792

  (probíráno s 8. B dne 30. 11. a s 8. A dne 5. 12.)

  učebnice str.42, 45 -46 - 47

  • přesné datum a událost = začátek Velké francouzské revoluce
  • Deklarace práv člověka a občana
  • heslo revoluce
  • frygické čapky
  • Marseillaisa
  • Vojska kterých států vtrhla do Francie po zatčení krále Ludvíka XVI.? Kde byla zahraniční vojska poražena?
  • změny a omezení
  • Konvent
  • konstituční monarchie
  • 2 poslanecké kluby
  • Francie republikou
  • Kam za hranice Francie pronikly revoluční jednotky?

  pracovní sešit: str. 20/ cvičení 1

   

  Velká francouzská revoluce = zápis

  • 14. 7. 1789 = dobytí Bastily (počátek revoluce)

  • Deklarace práv člověka = svoboda, rovnost , bratrství

  • trikolora = vlajka Francie (modrá, bílá, červená)

  • frygické čapky = červené čepice revolucionářů

  • 1789 – 1792 = Francie konstituční monarchií

  • 1792 = pokus Ludvíka XVI. uprchnout i s rodinou, chycen na hranicích, vrácen do Paříže, domácí vězení

  • 1792 = Francii napadla vojska Pruska a Rakouska

  • Marsaillaisa = revoluční píseň, dnes hymna Francie

  • Konvent = Národní shromáždění (od roku 1792)

  • Francie republikou = 1792

  • komuna = revoluční vláda v Paříži (1792)

  • politické kluby = girondisté (umírnění) a jakobíni (radikální)

  Jakobínská diktatura = práce v hodině

  Pracovat na pojmech podle učebnice str.42, 48-49 = vysvětlit

  • poprava Ludvíka XVI.
  • gilotina
  • Maximilien Robespierre
  • jakobínská diktatura (komisaři, výbory)
  • Který francouzský přístav obsadili Angličané?
  • Které významné osobnosti skončily pod gilotinou?(3jména)
  • dekret o "podezřelých"
  • Jean - Paul Marat
  • válečné úspěchy Francie (1793-1794)
  • hrůzovláda Robespierra
  • 9.thermidor 1794
  • direktorium

  Do školního sešitu zápis z minulé 23. hodiny = Jakobínská diktatura

  • teror jakobínů = 1793-1794 (50 dní hrůzovláda)
  • 1793 = popravy krále Ludvíka XVI. a královny M. Antoinetty
  • J.P.Marat = jakobín, "Přítel lidu", zavražděn ve vaně
  • Výbor veřejného blaha = revoluční vláda jakobínů
  • boj Francie proti Rakousku a Prusku
  • vůdce jakobínů = Maximilien Robespierre (popraven 1794=9.thermidor-"revoluce požírá své děti")
  • direktorium = nová 5 členná vláda po svržení vlády jakobínů

  http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g = Marseillaisa


 • 11
  Ukázat pouze téma 11

  Napoleonské války

  1) Vypracovat otázky podle učebnice str.43/ mapy a letopočty a str. 50-51:

  Napoleonské války = učebnice str.43(mapa a letopočty) + 50-51

  • Kdy proběhla Napoleonova tažení do Itálie a Egypta?
  • Uveďte místo jedné z bitev Napoleonova tažení do Egypta:
  • V kterém roce se Napoleon Bonaparte prohlásil císařem?
  • Co to byl Code civil?
  • Na kterém ostrově se Napoleon Bonaparte narodil, kde byl na svém 1.vyhnanství a kde byl na svém 2.vyhnanství (zde i zemřel)?
  • Kdo patřil mezi vazaly Francie za Napoleona (3)?
  • Kdo patřil mezi protivníky Napoleona (4)?
  • Zjistěte základní informace o bitvách u Trafalgaru a u Slavkova (druhy bitev, soupeři, výsledky, letopočty):

  2) Práce v pracovním sešitě, co nestihnou ve škole, dokončí doma!

  str.18/1, 2  - str. 19/1,2 – str. 20/1 – str. 21/1 – str. 22/1, 2

  Ukázky z YOUTUBE

  http://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g = Marseillaisa

  http://www.youtube.com/watch?v=s4_gr6EH7oE = Velké bitvy historie - bitva u Slavkova (1805)

  Napoleonské války = zápis

  • Napoleon Bonaparte se narodil na Korsice
  • Ve 24 letech byl Napoleon generálem
  • 1796 = tažení do Itálie (boje s Habsburky
  • 1798 = tažení do Egypta-snaha ohrozit britské koloniální panství v Indii (neúspěch, námořní bitva u Abú Kiru)
  • 1799 = Napoleon 1.direktorem (18.brumaire)
  • 1804 = Napoleon se prohlásil císařem a vydal občanský zákoník
  • 1805 = „bitva 3 císařů“ u Slavkova (vítězí Napoleon)
  • 1805 = porážka francouzského loďstva u Trafalgaru (vítězné britské flotile velel admirál Horatio Nelson)

  Napoleonské války = průběh a závěr

  • 1806 = Napoleon vyhlásil v Berlíně po úspěšné válce s Pruskem hospodářskou blokádu-kontinentální systém (zaměřeno proti Velké Británii)
  • 1809 = sňatek Napoleona s rakouskou princeznou Marií Louisou (první manželka = Josefína)
  • blokádu porušilo Rusko= Napoleon vtrhl do Ruska 1812 (neúspěšné tažení, zima, hlad, hořící Moskva, bitvy u Borodina a na říčce Berezině, úspěšná taktika drobných přepadů maršála Kutuzova)
  • porážka Napoleona v bitvě národů u Lipska = 1813
  • 1814-1815 = zasedal vídeňský kongres=Napoleon poslán na 1.vyhnanství na ostrov Elba
  • návrat Napoleona z Elby-100 denní císařství-porážka u Waterloo (v Belgii) = 2.vyhnanství na Svaté Heleně

  Evropa po napoleonských válkách

  (učebnice str. 52, str. 43 – mapa a letopočty, str. 68 - mapa)

  1) Kdy zasedal Vídeňský kongres a co bylo jeho výsledkem?

  2) Vysvětlete, co to byla svatá aliance?

  3) Jak se jmenoval útvar, který po zániku Svaté říše římské

      sdružoval německé státy?

  4) Který nový stát se v roce 1830 oddělil od Nizozemska?

  5) Který stát si v první polovině 19. století vydobyl nezávislost na

      Osmanské říši?

  Vídeňský kongres a svatá aliance = zápis

  • Vídeňský kongres zasedal v letech 1814-1815 (jednání vedli rakouský kancléř Metternich a ruský car Alexandr I.)
  • vítězové nad Napoleonem: Prusko, Rusko, Rakousko a Velká Británie
  • Prusko získalo oblasti Porýní a část Saska
  • Rakousko připojilo Lombardsko a Benátsko
  • Z Rýnského spolku vzniká Německý spolek
  • Svatá aliance = dohoda mezi Rakouskem, Pruskem a Ruskem (vzájemná spolupráce, zabránění konfliktům a šíření buřičských myšlenek a nálad)
  • biedermeier = měšťanský sloh – počátek 19. století-užité umění

   


 • 12
  Ukázat pouze téma 12

  Boj za nezávislost v Latinské Americe

  Boj za nezávislost v Latinské Americe=konec 18.stol. a první pol.19.stol. = sam.práce

  1) Uveďte i s letopočty období války za nezávislost v Latinské Americe.

  2) Z mapy v pracovním listě nebo v atlase zjistěte, kdy a na kom se staly nezávislé

      Venezuela, Brazílie a Peru.

  3) Jak se jmenovaly španělské kolonie v Latinské Americe?

  4) Kdo to byl Simón Bolívar?

  5) Kde proběhla na konci 18.století revoluce otroků?

  6) Vysvětlete pojmy: junta, kreol, Latinská Amerika.

  7) Kde po národněosvobozeneckých bojí udrželo Španělsko svou koloniální nadvládu?

  Boj za nezávislost v Latinské Americe=konec 18.století a první pol.19.století = zápis

  1) Latinská Amerika = Mexiko, Střední Amerika a Jižní Amerika + Karibik

  -většina Latinské Ameriky byla pod koloniální nadvládou Španělska, pouze Brazílie patřila Portugalsku

  2) Příčiny krize španělského koloniálního systému:

  a) spory mezi Španěly (představitelé koloniální správy) a kreoly (potomky

     původních přistěhovalců ze Španělska a Portugalska)

  b) příklad americké a francouzské revoluce

  c) prosazování svobody podnikání

  d) politické požadavky kreolů (vliv na správu, volební právo, rovnost)

   

  3) 1.úspěšná revoluce = konec 18.století-černí otroci na Haiti

  4) 1.fáze války za nezávislost = 1808-1814

  -oslabení španělské koloniální správy, vznikají junty (vlastní samosprávné orgány jihoamerických vlastenců), dochází k organizování ozbrojeného boje proti španělské koloniální správě (Venezuela=Simón Bolívar-neúspěch, Mexiko=neúspěch, Argentina=vyhlášena nezávislost, po porážkách povstání dochází k obnovení španělské nadvlády

  5) 2.fáze války za nezávislost = 1816-1825

  v Jižní Americe vybudoval Simón Bolívar mohutnou armádu a za pomoci britských dobrovolníků a černých otroků svrhl španělskou koloniální vládu, vznikají nové státy (Venezuela, Peru, Bolívie, Kolumbie), pod španělskou nadvládou zůstaly v Latinské Americe pouze Kuba a Portoriko

  6) Situace v zemích Latinské Ameriky po vyhlášení nezávislosti:

  -nejvíce získali bohatí plantážníci a obchodníci, projevuje se hospodářská zaostalost, do čela nově vzniklých států se dostávali bývalí generálové jako vojenští diktátoři s neomezenou mocí


 • 13
  Ukázat pouze téma 13

  Klasicismus a Romantismus

  • období
  • Na co se snažil klasicismus navázat?
  • znaky slohu
  • osobnosti, národnost, obory a díla
  • český romantismus a český klasicismus
  • empír=kdy, kde, čím se projevoval, vysvětlení názvu

   

  Klasicismus a empír  = zápis

  • Klasicismus vzniká v závěru 18.století, snaží se navázat na antické tradice.
  • V souvislosti s klasicistním slohem se objevuje i jeho vývojový stupeň empír (převážně v období Napoleonova císařství a v 1.polovině 19.století). Empír se uplatňoval hlavně v architektuře a výrobě nábytku.
  • Znaky klasicistní architektury: Rozsáhlá schodiště, bohatá sloupoví, antické štíty, přísný a pevný řád.
  • Klasicistní stavby: Panteon v Paříži, budova Kapitolu ve Washingtonu, zámek Kačina u Kutné Hory, dům U Hybernů v Praze a kostel sv.Kříže v Praze na Příkopech.
  • Představitelem klasicistního malířství byl Francouz Jacques David.
  • Mezi klasicistní spisovatele patřili: Johann Wolfgang Goethe a Friederich Schiller.
  • Klasicistní hudbu tvořili: Wolfgang Amadeus Mozart a Ludwig van Bethoven

  Romantismus = zápis

  • romantismus = 1.polovina 19.století
  • znaky romantismu: inspirace středověkem a exotickými kraji, myšlenky boje za svobodu, zájem o staré památky, tradice, zvyky, zdůrazňování individuality každého člověka
  • literatura: G.G. Byron, W. Scott (rytířské romány), V. Hugo (román Bídníci), Friedrich Schiller, A.S. Puškin (zemřel v souboj, báseň Evžen Oněgin)
  • hudba: Carl Maria Weber, R. Wagner, F. Chopin
  • výtvarné umění: W.Turner, Eugene Delacroix


 • 14
  Ukázat pouze téma 14

  Průmyslová revoluce

  Průmyslová revoluce = učebnice str.54-57

  • Kde a v kterém století začala průmyslová revoluce?
  • Co to byla průmyslová revoluce?
  • V kterém odvětví se jako první uplatnila práce strojů?
  • Který zdroj energie se v průmyslové revoluci začal využívat? Kdo je považován za vynálezce stroje poháněného zmiňovanou energií?
  • Jaké byly výhody tovární výroby proti manufakturám?
  • Jaké byly výhody železniční dopravy? Měla i nevýhody?
  • Co vynalezli G. Stephenson, S.F.B. Morse?
  • Jaké byly důsledky průmyslové revoluce?
  • Popište pracovní podmínky dělníků?
  • Vysvětlete pojmy: industrializace a kapitál.
  • Uveďte rozdíly mezi liberalismem a socialismem:

  Průmyslová revoluce = zápis

  • začala v Anglii v 18.století (textilní průmysl)
  • přechod od ruční velkovýroby (manufaktury) ke strojové
  • důsledky průmyslové revoluce:

  a) rozvoj železniční dopravy

  b) rozšiřování měst

  c) změna krajiny (devastace)

  d) nová společenská vrstva dělníků = proletariát

  • James Watt = parní stroj
  • Robert Fulton = parník
  • George Stephenson = parní lokomotiva Raketa
  • Samuel Finley Breese Morse = vynález telegrafu


 • 15
  Ukázat pouze téma 15

  Národní obrození

  učebnice str. 62 – 65 + pracovní list

  • Krameriusovy c.k.poštovské (vlastenecké noviny)
  • jazykovědec, kněz, modrý abbé
  • vlastenecké divadlo
  • český loutkář
  • poněmčování
  • zrušení nevolnictví, uvolnění cenzury, zavedení školní docházky
  • český dramatik, herec, překladatel
  • historik
  • Pražské učené zprávy
  • nauka o slovanských národech
  • nakladatelství českých knih, vedl je V.M. Kramerius 

  Počátky národního obrození = zápis

  • Krameriusovy c.k.poštovské (vlastenecké noviny)= 1.české noviny
  • jazykovědec, kněz, modrý abbé = Josef Dobrovský
  • vlastenecké divadlo = Bouda
  • český loutkář = Matěj Kopecký
  • poněmčování = germanizace
  • zrušení nevolnictví, uvolnění cenzury, zavedení školní        docházky = reformy (co umožnilo národní obrození)
  • český dramatik, herec, překladatel = Václav Thám
  • historik = G.Dobner
  • Pražské učené zprávy = český vědecký časopis
  • nauka o slovanských národech = slavistika
  • nakladatelství českých knih, vedl je V.M. Kramerius = Česká expedice
  • emancipace češtiny = snaha o zrovnoprávnění s němčinou


 • 16
  Ukázat pouze téma 16

  Revoluce 1848 - 1849

  (učebnice str. 70 – 71, 68 – 69)

  1) Ve kterých státech revoluce v letech 1848 – 1849 probíhaly?

  2) Popište šíření revoluční vlny v prvních 3 měsících roku 1848:

  3) V bodech popište průběh revoluce ve Francii:

  4) Čím revoluce ve Francii skončila?

  5) Jak je s revolucí 1848 spojeno město Frankfurt nad Mohanem?

  6) Jaké představy o podobě Německa panovaly v roce 1848?

  7) Popište konec revoluce v německých státech?

  Rok revolucí = zápis

  • Příčiny: požadavky na ústavu, občanské svobody

                 požadavky na sjednocení (Itálie a Německo)

                 požadavky národů na sebeurčení

  • leden 1848 = revoluce na Sicílii a v severní Itálii
  • únor a červen 1848 = revoluce ve Francii (republika, všeobecné hlasovací právo pro muže, národní dílny)
  • prezidentem Ludvík Bonaparte = císař Napoleon III.
  • bonapartismus = tvrdý postup proti politickým odpůrcům a dočasné drobné ústupky (politika cukru a biče)
  • květen 1848 = frankfurtský parlament ( maloněmecké řešení a velkoněmecké řešení s Rakouskem)
  • německá koruna nabídnuta pruskému králi, ten ji nepřijal, parlament byl v roce 1849 rozehnán vojskem

  Revoluce 1848 – 1849 v habsburské monarchii

  (učebnice str. 72 – 75)

  • Vysvětlete pojmy konstituce a cenzura.
  • Které občanské svobody požadovali lidé ve Vídni?
  • Jak se jmenoval kancléř, kterého pod nátlakem lidu habsburský císař odvolal?
  • Jak se nazývala vláda tohoto kancléře a jakými znaky byla charakterizována?
  • Co se odehrálo v březnu roku 1848 v Praze? Jaké požadavky k císaři Pražané vyslovili?
  • Které 2 události se odehrály v červnu roku 1848 v Praze?
  • Jakou roli sehrál v souvislosti s revolučním hnutím v Praze Alfréd Windischgrätz?

  http://www.youtube.com/watch?v=BLhjXx6SP7E = Filozofská historie

  http://www.youtube.com/watch?v=lY9-56aQSl8 = J. Nohavica

   

  Revoluce 1848 – 1849 v habsburské monarchii

  (učebnice str. 76 – 77)

  • Co se dělo po kapitulaci Prahy v červnu roku 1848?
  • Kde v habsburské monarchii se sešel sněm a co bylo jeho prvořadým úkolem?
  • Proč a kam se jednání sněmu přesunulo?
  • Jak se jmenoval nový habsburský císař, který na podzim roku 1848 usedl na trůn?
  • Vysvětlete pojem deportace a uveďte, s kterou významnou českou osobností je v roce 1848 spojený.
  • Jak skončily revoluce 1848 v Evropě?
  • Které změny přinesla revoluce 1848 v habsburské monarchii?

  Revoluce 1848 – 1849 v habsburské monarchii = zápis

  • konstituce = ústava, cenzura = úřední kontrola mluveného slova a psaného slova
  • lidé v habsburské monarchii požadovali podíl na vládě, svobodu shromažďovaní a svobodu tisku
  • císař odvolal kancléře Metternicha, který cenzurou a policejním dohledem omezoval občanská práva
  • březen 1848 = shromáždění ve Svatováclavských lázních v Praze = císaři poslána petice (náboženské, občanské a jazykové požadavky)
  • červen 1848 v Praze = Slovanský sjezd a revoluční hnutí (barikády, studenti, dělníci x generál Windischgrätz) 

  Revoluce 1848 – 1849 v habsburské monarchii = konec a důsledky

  • červen 1848 = po kapitulaci Prahy vyhlášen stav obležení
  • probíhalo jednání sněmu ve Vídni = čeští poslanci požadovali vypracování ústavy
  • jednání sněmu přerušeno ozbrojeným povstáním = sněm se přesunul do Kroměříže
  • ústava byla vypracována, ale nebyla vyhlášena
  • nový císař František Josef I. = zezačátku potlačil povstání v Uhrách s pomocí ruských vojsk
  • dále zrušil poddanství a robotu
  • do vyhnanství v Tyrolsku – Brixen tajně deportován K. H. Borovský

  Bachův absolutismus

  1) Co vše se v habsburské monarchii změnilo nástupem Františka Josefa I.?

  2) Kdo to byl Alexandr Bach?

  3) Čím se vyznačoval Bachův absolutismus?

  4) Zjisti, jaké byly osudy vybraných osobností.

  Bedřich Smetana

  Jan Evangelista Purkyně

  František Palacký

  Vojtěch Náprstek

  Karel Havlíček Borovský

  Božena Němcová

  5) Proč byl Alexandr Bach v roce 1859 odvolán?


 • 17
  Ukázat pouze téma 17

  Velká Británie a Francie na počátku

  2. poloviny 19. století

  Anglie za královny Viktorie

  (učebnice str. 84 – 85)

  • Proč si královna Viktorie dokázala získat respekt a uznání?
  • Které anglické vynálezy a stroje se využívaly po Evropě a v celém světě?
  • Co (kromě vynálezů) dokládalo v této době hospodářskou sílu země?
  • Proč se rapidně snížil počet obyvatel Irska?
  • Co způsobilo navýšení počtu voličů v Británii?
  • Kdo ovládal výkonnou moc?
  • Která politická strana prosazovala sociální zákony? Jaké například?
  • Co zrušili v době své vlády liberálové?
  • Jak se nazýval třetí politický proud v Anglii?
  • Kteří dva významní spisovatelé žili ve viktoriánské Anglii?

   

  Viktoriánská éra ve velké Británii = zápis

  • parlamentní demokratický systém
  • výkonná moc se soustředila v rukách vlády, která byla odpovědná parlamentu
  • dvě politické strany: liberálové (W. Gladstone) a konzervativci (B. Disraeli)
  • volební reformy
  • rozvoj těžkého průmyslu (výroba železa, strojů)
  • Velká Británie 1. průmyslovou velmocí
  • londýnská City = centrum obchodního a finančního světa
  • Indie = kolonie „Perla impéria“
  • dominia = Kanada, Austrálie a Nový Zéland
  • korunní kolonie = Irsko

   

   

  Císařství a republika ve Francii = samostatná práce 

  1)      Charakterizujte konkrétními příklady vládu císaře Napoleona III.

  2)      Napište, co jste zjistili o stavbě s názvem Eiffelova věž.

  3)      Vysvětlete, co to byla pařížská komuna.

  4)       Vysvětlete, jak to s pařížskou komunou dopadlo?

  5)      Ve kterém městě byla během prusko-francouzské války v únoru 1871 

            vytvořena nová francouzská vláda?

  6)      Kdy přesně a po které bitvě byl císař Napoleon III. zajat Prusy?

  7)      Proti komu a ve které válce bojovala Francie po boku Velké Británie

            v letech 1853-1856?

  8)      Za co r.1860 získala Francie Savojsko a Nizzu?

  9)      Uveďte důsledky prohrané války s Pruskem pro Francii.

  10)  Která stavba byla dokončena a slavnostně otevřena v roce 1869 díky 

          francouzskému kapitálu?

  11)  Jaký byl význam Paříže v 19.století z hlediska Evropy?

  Francie za vlády Napoleona III. = doplňovací cvičení 

  Po prohrané válce v roce ………. musela Francie přistoupit na podmínky vítězného ………………. . Francie ztratila území ………………………… a …………………………. a musela zaplatit vysokou válečnou náhradu = ………………………………… franků. V ……………….. proto vypuklo proti vládě „národní zrady“ …………………………….. . Nově vyhlášená revoluční vláda neboli …………………….  Nebyla jednotná a nepřinesla jasný program. Po ………. měsících byla …………………… a komunardé byli …………… nebo ………………………… . Francie splatila válečnou náhradu a německá vojska ……………………. Ve Francii byla vyhlášena tzv. ……………………….....….její hymnou se stala …………………………. a státním svátkem …………………… . Byla schválena nová …………………….. a v čele Francie stál …………………

   

  Francie za vlády Napoleona III. = zápis

  • bonapartismus = vláda Napoleona III. (politika cukru a biče)
  • výstavba Paříže (bulváry = široké a přehledné ulice, Eiffelova věž)
  • komuna (jaro 1871) = revoluční vláda bojující proti vládě národní zrady, komuna poražena a vůdcové popraveni nebo uvězněni
  • francouzsko-pruská válka (1870-1871) = porážka Francie, Napoleon III. zajat v rozhodující bitvě u Sedanu
  • důsledky porážky Francie:

  a)    zaplacení vysoký válečných náhrad Prusku = reparace

  b)    Prusko získalo území Alsaska a Lotrinska

  c)    Ve Versailles vyhlášeno německé císařství (Vilém I. = císař, Bismarck = kancléř)

  • zahraniční politika Francie: účast v Krymské válce, finanční podíl na vybudování Suezského průplavu, pomoc při sjednocení Itálie
  • Paříž = kulturní centrum Evropy


 • 18
  Ukázat pouze téma 18

  Sjednocení Itálie a sjednocení Německa

   

  učebnice str. 80 (mapa) a str. 86

  • Které státy a království existovaly v Itálii v polovině 19. století?

  • Která část Apeninského poloostrova patřila mezi nejvyspělejší?

  • Kdo získal podporu Francie a po úspěšné válce

   s Rakouskem (1859) připojil k sardinskému království Lombardii?

  • Kde na Apeninském poloostrově vypukla lidová povstání, která svrhla prorakouské vládce?

  • Proti komu a kde bojoval v roce 1860 revoluční hrdina Giusseppe Garibaldi?

  • Kterou vodní překážku Garibaldi překročil, kdo byl

   s ním a do kterého města vstoupili v září 1860?

  • Kde a kdy bylo vyhlášeno italské království a kdo se stal jeho prvním králem?

  • Připojením kterých dvou oblastí bylo dokončeno sjednocení Itálie?

  • Vyjmenujte hlavní města Itálie v 19. století.

  • Který stát sjednocením Itálie zanikl?

  ZÁPIS: Sjednocení Itálie

  • překážky ve sjednocení Itálie: vládci jednotlivých regionů se nechtěli vzdát moci, rozdílná hospodářská vyspělost regionů, spory o státní zřízení
  • postupně hlavními městy Turín, Florencie a Řím
  • v čele sjednocování Sardinské království – s Francií porazily habsburskou monarchii
  • další stát na Apeninském poloostrově = Království obojí Sicílie
  • 1860 rolnické povstání na Sicílii – Giuseppe Garibaldi – obsazení Palerma - vítězství
  • březen 1861 – vznik Italského království – v čele sardinský král Viktor Emanuel II.
  • Sjednocení dokončeno připojením Benátska a v roce 1871 Říma a církevního státu, který zanikl

   

  učebnice str.80 (mapa), 86-87 (text)

  • Vyjmenujte z mapy alespoň 3-4 německé státy.

  • Které 2 státy patřily v Německu mezi nejsilnější? Kdy mezi nimi začalo soupeření?

  • Koho Prusko porazilo při spojenectví s habsbuskou monarchií v první válce?

  • Kdo byl klíčovou postavou sjednocení Německa?

  • Jakého způsobu sjednocení Německa byl tento politik stoupencem?

  • Kde se odehrála rozhodující bitva prusko-rakouské války v roce 1866? Jak tato válka skončila?

  • Co Prusko po válce s Rakouskem založilo a vedlo?

  • Kdy, kde a po jaké události vzniklo německé císařství? Jak se jmenoval 1. německý císař?


 • 19
  Ukázat pouze téma 19

  USA v 19. století

  1) Proč odcházeli Evropané do USA? Co tam hledali?

  2) Vysvětli a zdůvodni narůstající rozpory mezi Severem a Jihem USA.

  3) Napiš od koho a jakým způsobem získaly USA následující území:

  Louisisana

  Florida

  Texas

  Kalifornie

  Arizona

  Nové Mexiko

  4) Vysvětlete, co to byla Monroeova doktrína.

  5) Uveďte základní údaje o otroctví v USA.

  6) Vysvětlete pojem abolicionisté.

  7) Napište, kdo to byli a co významného učinili:

  John Brown, Sedící býk a Abraham Lincoln

   

  http://www.youtube.com/watch?v=T4jEWYlfk1s = generálové občanské války Sever proti Jihu

  http://www.youtube.com/watch?v=Ovic_8wiwPo = A. Lincoln (záhadné postavyjin)

  USA v 19. století = zápis

  • statisíce přistěhovalců z Evropy (Irové, Italové, Němci) a z Asie (Číňané)
  • osidlování Západu (západ USA = Indiáni, karavany vozů, železnice)
  • bitva u Little Big Hornu = náčelník Sedící býk porazil 7. kavalerii v čele s generálem Custerem
  • rozšiřování území USA = koupí (Louisiana, Florida), dobrovolným připojením (Texas), vítězstvím ve válce (Kalifornie, Nové Mexiko a Arizona)
  • rozdíly mezi částmi USA (sever = průmyslový, lidnatější), jih = plantáže, otroctví
  • Monroeova doktrína = nevměšování se evropských a amerických zemí do záležitostí na druhém kontinentu
  • abolicionisté = odpůrci otroctví, John Brown se pokusil o povstání ve Virginii = neúspěch, popraven
  • 1860 = v prezidentských volbách zvítězil Abraham Lincoln, zastánce svobody a odpůrce otroctví

  Sever proti Jihu (učebnice str.88-89)

  • Napište čím se vyznačoval sever USA, co pro něj z hlediska surovin, obyvatelstva a hospodářství bylo typické.
  • Napište čím se vyznačoval jih USA, co pro něj z hlediska surovin, obyvatelstva a hospodářství bylo typické.
  • Z čeho měli největší příjmy plantážníci z jihu USA?
  • Která politická strana hájila zájmy Jihu a která hájila zájmy Severu?
  • Jak se nazývaly sjednocené státy Jihu a jak se nazývaly sjednocené státy Severu? Kdo stál v jejich čele?
  • Ve kterých letech probíhala válka Severu proti Jihu?
  • Napište místa významných bitev a jména velitelů.
  • Které nové zbraně začaly používat bojující strany?
  • Co způsobilo zásadní zvrat ve válce Severu proti Jihu (1863)?
  • Jak válka Severu proti Jihu skončila, v čem byl její význam a jaké byly její důsledky?

   

  http://www.ct24.cz/kalendarium/86922-pet-dni-po-valce-severu-proti-jihu-umira-abraham-lincoln/

   

  Sever proti Jihu = zápis

  • občanská válka (1861 – 1865)
  • Sever = Unie (A. Lincoln) x Jih = Konfederace (J. Davis)
  • Sever = generálové Grant a Shermann
  • Jih = generálové Lee a Jackson
  • masivní použití telegrafu, kulometů, obrněných lodí, železnice a ponorek
  • první bitva u Bull Runu (1861) = vítězem Konfederace
  • 1863 = zlomová bitva u Gettysburgu = vítězem Unie
  • 1863 = zrušení otroctví (vydal A. Lincoln)
  • konec války = dobytí Richmondu (1865)
  • důsledky: atentát na A. Lincolna, rasistické hnutí Ku-Klux-Klan, prohloubení hospodářských a politických rozdílů mezi Severem USA a Jihem, 650 000 mrtvých


 • 20
  Ukázat pouze téma 20

  Carské Rusko a Japonsko v 19. století

  Rusko v 2. polovině 19. století (str.90)

  • Stručně charakterizujte ruskou společnost 19. století?
  • Popište postavení rolníků – jejich snahy a problémy:
  • Kdo vyzýval k naprosté poslušnosti carovi a kdo představoval radikální vrstvu ruské společnosti?
  • Vysvětlete, kdo to byli a co dělali burlaci:
  • Na které části Evropy se Rusko zaměřilo a čeho při tom využilo?
  • Jak Rusko pokračovalo v ovládnutí Sibiře?

   -od roku 1613 vládl v Rusku rod …………………..

   -obyvatelé Ukrajiny – výborní vojáci a zruční řemeslníci = ………….

   -místo, kam ruští carové posílali odpůrce, zdroj surovin a kožešin = …………..

   -b……………. = vyšší ruská šlechta

   

  Rusko v 2. polovině 19. století  = zápis 

  • velké společenské rozdíly
  • samoděržaví = neomezená vláda ruského cara
  • rolníci po zrušení nevolnictví (1861) získali svobodu, ale žádná politická práva
  • burlaci = nevolníci, kteří tahali pomocí lana lodě proti proudu řek
  • carský režim nepodporoval vzdělání
  • pravoslavná církev vyzývala k naprosté poslušnosti carovi
  • tajné organizace studentů (narodnici) = atentáty na cara
  • Rusko se v Evropě zaměřilo na Balkán = využití snah slovanských národů získat nezávislost na Osmanské říši
  • snaha propojit celou Sibiř železniční tratí = transsibiřská magistrála (Moskva – Vladivostok)

  Carské Rusko v polovině 19. století

  1) Z kterého panovnického rodu Mikuláš I. a Alexandr II. pocházeli?

  2) Jak se Mikuláši I. přezdívalo a které povstání na počátku své vlády v roce 1825 potlačil?

  3) Co bylo konečným cílem zahraniční politiky Mikuláše I. v jihovýchodní Evropě?

  4) Mikuláš I. se v jihovýchodní Evropě pokusil využít upadající moci jedné velké říše. Která to byla?

  5) Co je to nevolnictví a kdy a za kterého panovníka bylo zrušeno v českých zemích?

  6) Kolik let trvala vojenská služba v Rusku v 19. století a na kolik let byla zkrácena za vlády cara Alexandra II.?

  7) Povstání kterého národa krutě potlačila ruská armáda v roce 1863 a jaký to mělo pro poražený národ důsledek?

  8) Kolik atentátů podnikli ruští teroristé na cara Alexandra II.? Byly úspěšné? Uveďte příklad jednoho z atentátů.

  Carské Rusko v polovině 19. století = zápis

  • vládnoucí dynastie Romanovců(Mikuláš I. a Alexandr II. a Alexandr III.)
  • Mikuláš I. = „četník Evropy“ = potlačil povstání děkabristů, potlačil polské povstání, tajná policie, cenzura x zrod moderního Ruska (továrny, železnice, zlatý věk ruské literatury)
  • účast Ruska v Krymské válce proti Osmanské říši  = prohra Ruska
  • Alexandr II. zrušení nevolnictví, rozvoj školství, reforma soudnictví, uvolnění soudnictví, reforma armády, zakázány tělesné tresty
  • na Alexandra II. spácháno 8 atentátů, úspěšný až poslední pokus = odpůrci cara – narodnici (radikálové – hlavně studenti)
  • Alexandr III. = doba útlaku a netolerance (popravy odpůrců, antisemitismus, zesílení cenzury), ale industrializace Ruska

  Japonsko v 2. polovině 19. století (str.91)

   

  • Popište, jak v Japonsku probíhalo otvírání se cizím vlivům?
  • Jaké bylo postavení císaře a kdo měl v Japonsku skutečnou moc?
  • Jak  a čím skončila v Japonsku občanská válka?
  • Které reformy uskutečnil japonský císař po občanské válce a jak se jmenoval?
  • Jaké politické kroky učinil císař, aby se Japonsko stalo moderním typem státu?

  Japonsko v 2. polovině 19. století  = zápis

  • polovina 19. století = americko-japonská smlouva (zřizování obchodních poboček, dodávky zbraní, modernizace měst, stavba železnice atd.)
  • v čele Japonska stál císař (sídlo v Kjótu), faktickou moc ale vykonával šógun = vojenský vládce Japonska
  • občanská válka = svržení šógunátu, obnovení moci císaře (přesídlil do Tokia)
  • císař Mucuhito (Meidži) = reformy (železnice, rozvoj průmyslu a hornictví, modernizace armády, nová jednotná měna, otevřena tokijská burza, pozemková reforma, založena tokijská univerzita, zavedena všeobecná školní docházka)
  • přijetí ústavy = Japonsko se stalo konstituční monarchií
  • vítězství Japonska ve válce s Čínou a s Ruskem

  http://www.youtube.com/watch?v=9IgalgPKXf0  Poslední samuraj


 • 21
  Ukázat pouze téma 21
   

 • 22
  Ukázat pouze téma 22
   

 • 23
  Ukázat pouze téma 23
   

 • 24
  Ukázat pouze téma 24
   

 • 25
  Ukázat pouze téma 25
   

 • 26
  Ukázat pouze téma 26
   

 • 27
  Ukázat pouze téma 27
   

 • 28
  Ukázat pouze téma 28
   

 • 29
  Ukázat pouze téma 29
   

 • 30
  Ukázat pouze téma 30
   

Přeskočit: Prohledat fóra

Prohledat fóra

Přeskočit: Poslední novinky

Poslední novinky

(Dosud nebyly vloženy žádné novinky)
Přeskočit: Nadcházející události

Nadcházející události

Žádné nadcházející události
Přeskočit: Nedávná činnost

Nedávná činnost

Výpis od Čtvrtek, 23. ledna 2020, 20.28

Nic nového od vašeho posledního přihlášení.

Přeskočit: Navigace

Navigace