Český jazyk a literatura 8. A

Osnova témat

 •  
   

  Ahoj!

  Vítám vás v Kurzu Čj pro 8.A!

  Pomůcky a pravidla:

   sešity:  2 x 544 (A 5 = linkovaný) = mluvnice a sloh+literatura

              2 x 524 (A 5 linkovaný) = prav. a gram. cvičení+D.Ú.

  + portfolio: desky a 20 průhledných košilek

   průběh vyučovací hodiny - pravidla:

  • zahájení hodiny = žáci povstanou, učitel je přivítá
  • dodržování zásad komunikace (mluví jeden, naslouchání, hlásit se – nevykřikovat, při práci ve skupině nerušíme ostatní skupiny)
  • udržování pořádku na svém místě a v okolí = za pořádek odpovídá služba!!!
  • služba hlásí chybějící žáky
  • vyučovací hodinu končí učitel, ne zvonění!!!
  • hodina končí pozdravem, pak si žáci sbalí pomůcky

  Příprava žáků na hodinu:

  • se zvoněním být na místě a mít připravené pomůcky
  • pomůcky na vyučovací hodinu:

  -obalený sešit

  -obalený pracovní sešit

  -portfolio

  -učebnici

  -žákovskou knížku

  -žákovský diář

  -pravítko a psací potřeby

  -netbook

  -zapomenuté pomůcky a domácí úkoly = omluva na papír = učitelský stůl (za 3x zapomenuté pomůcky či D.Ú. = upozornění do ŽK)

  Kritéria hodnocení:

  • Praktické užití gramatických jevů (ústní a písemné)
  • Ústní a písemné ověřování znalostí a dovedností (písemná a mluvní procvičení, testy, písemné práce, diskuse k přečtenému textu a otázky ověřující jeho pochopení, ...)
  • Domácí příprava, domácí úkoly
  • Aktivní účast v hodinách (skupinová a samostatná práce, práce ve dvojicích a její prezentace)
  • Referáty a jejich ústní prezentace
  • Recitace
  • Kompetence vzdělávacího programu KUK ( KUS – uvedené v ŽK)
  • Diskuse o doplňkové (povinné) četbě
  • Slohové práce (písemné, literární soutěž)
  • Samostatný, srozumitelný a spisovný ústní projev
  • Přepis slohové práce na PC
  • Hodnocení vedení dokumentace (sešity, portfolia)

  Důležité webové adresy:

  www.mojecestina.cz

  www.kamizdat.wz.cz/ = textová stránka ke slohu

  www.pravopisne.cz = diktáty a pravopisná cvičení

  www.cesky-jazyk.cz = životopisy, čtenářský deník, literární texty

  www.prirucka.ucj.cas.cz

  www.pravidla.cz

  www.ewa.cz

  www.testy.nanic.cz

  http://www.ucirna.cz/cestina

  www.ocestine.cz

   

   

 • 1
  Ukázat pouze téma 1

  Povinná = doplňková četba:

  I. pololetí:

  1) Alois Jirásek: Z Čech až na konec světa

  !!!přečíst do 2. listopadu 2012, kdy proběhne diskuse ke knize!!!

  2) Jan Neruda: Povídky malostranské (pouze povídky Doktor Kazisvět, Přivedla žebráka na mizinu a Pan Ryšánek a pan Schlegl)

  !!!přečíst do 4. ledna 2013, kdy proběhne diskuze ke knize!!! 

   

  !!! v pátek 9. listopadu se bude psát test z Aloise Jiráska, ze Starých pověstí český a z cestopisu Z Čech až na konec světa!!!!

   

  II. pololetí:

  1) Božena Němcová: Divá Bára

  !!!přečíst do 15. března 2013, kdy proběhne diskuse ke knize!!!

   

  Božena Němcová: Divá Bára

  1)      Jak se jmenoval otec a jak pes Báry? Jak se jmenovala vesnice, kde Bára žila?

  2)      Proč se Báře říkalo divá?

  3)      Co za povolání vykonával otec Báry?

  4)      Kdo byli přátelé Báry Eliška a Josífek?

  5)      Jaké měla Bára oči a vlasy?

  6)      Kdo Báru nejvíce nenáviděl? Kdo Báru tajně miloval?

  7)      Jaké výhody s sebou přinášelo povolání Bářina otce?

  8)      Kdo to byla panna Pepinka a jak se chovala k Báře?

  9)      Kam a na jak dlouho odjela Eliška?

  10)  Jak se jmenovali a kým byli nápadníci Elišky?

  11)  Uveďte příklady lidových pověr, které se objevují v povídce Divá Bára.

  12)  Které vlastnosti byly typické pro panského správce Kiliána Slámu?

  13)  Kterou barvu měla panna Pepinka na svém oblečení a co to byl kominíček, který nosila?

  14)  Koho si Bára nakonec vzala a jak se s ním seznámila?

  15)  Proč se Bára převlékla za strašidlo a jaký trest dostala, když ji lidé z vesnice odhalili?

  16)  Jak Bára utekla, když ji lidé jako strašidlo honili, a podle čeho Báru odhalili?

  17)  Co se stalo s otcem Báry, když lidé zjistili, že se převlékala za strašidlo?

  18)  Jak se Eliška domlouvala se svým milým, když byli daleko od sebe?

  19)  Jak se choval Lišaj ke kostelníkovi Vlčkovi?

  20)  Kde skončily věnečky, které házely Bára a Eliška z mostku do řeky a co to znamenalo?

  21)  Proč si panský správce Kilián Sláma chtěl vzít Elišku za ženu?

  22)  Jak Bára přijala trest za strašení? Měla strach?

  23)  Kdo Jakubovi nakonec pomohl, aby mohl zase pást zvířata sedláků?

  24)  Kdo s Bárou nocoval na hřbitově a kdo ji ráno z kostnice osvobodil?

  25)  Jak to nakonec s Bárou, Eliškou, Jakubem a Josífkem dopadlo?

  2) Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák

  !!!přečíst do 21. května 2013, kdy proběhne diskuze ke knize!!! 

                                                       

  1) Napište co nejpřesněji, název literárního žánru, který Strakonický dudák představuje.

  2)  Uveďte celý název hry Strakonický dudák.

  3)  Kdy a kde měla hra premiéru?

  4) Jak se jmenovala matka Švandy a kým byla?

  5)  Jaké bylo celé jméno Švandovy milé a kým byl její otec?

  6) Kdo v začátku hry pomlouval českou muziku a hru na dudy?

  7)  Z které části Čech Švanda pocházel? Která města z této oblasti jsou ve hře uváděna?

  8)  Jak se jmenuje nejvěrnější přítel Švandy a jeho milé? Na který nástroj tento přítel hrál?

  9)  Kolik má tento přítel dětí a jak se jmenuje jeho žena?

  10)  Proč Švanda odešel do ciziny?

  11)  Kdo všechno se vypravil za Švandou do světa?

  12)  Z jakých důvodů se za Švandou vypravila do světa jeho milá?

  13)  Proč se z matky Švandy stala polednice a jak se jmenovala její panovnice?

  14)  Proč měl Švanda ve světě takový úspěch a vydělával mnoho peněz ve hře na dudy?

  15)  Co by se dalo říci o postavě Vocilky? Uveďte jeho křestní jméno?

  16)  Jak se ve hře Vocilka ke Švandovi chová?

  17)  Jak se Švanda seznámil s princeznou?

  18)  Jak se princezna jmenovala?

  19)  Proč se Švanda ocitl ve vězení a kdo mu z něho nakonec pomohl?

  20)  Co mají společného postavy Mikuli a Nalejváček?

  21)  Proč panovnice lesních vil, polednic a divých žen zpočátku potrestala matku Švandy?

  22)  Co si z ciziny do Čech s sebou donesl Vocilka?

  23)  Které přísloví vyslovil nejlepší přítel Švandy po návratu z ciziny ke své ženě a dětem?

  24)  V kterých dvou postavách se nejvíce odráží pravá rodičovská láska?

  25)  Jaké nebezpečí hrozilo Švandovi v konci hry?

  26)  Kdo v té chvíli Švandu zachránil a proč?

  27)  Kde přesně odhodil Švanda své dudy?

  28)  Jak to dopadlo s matkou Švandy?

   

  http://www.youtube.com/watch?v=CjQeOUXDgQU

   


 • 2
  Ukázat pouze téma 2

  Opakování učiva 7. ročníku:

  procvičování pravopisu:

  - pracovní sešit str.9/cvičení 17, 18 = ústně

  - učebnice str.32/cvičení 6 = D.Ú. = písemně část

  - na pondělí 24.9. = ústně z pracovního sešitu str.9/cvičení 18 a str. 27/ cvičení 6

  -na pondělí 24.9. = písemně do domácího sešitu (pracovní sešit str. 29/cvičení 11 a)

  jazykové rozbory:

  - umět na čtvrtek 27.9. = pracovní sešit str. 25/2 (ústně)

  -umět na čtvrtek 27. 9. = učebnice str. 33/cvič. 10, pracovní sešit str. 9/ cvičení 18 = pravopisné cvičení

  +dotazy k základním vědomostem z učiva 7. ročníku

   

  Práce z mluvnice na 27. 9. 2012

  Skloňování a časování ohebných slov

  učebnice str.35 a 78

  1) Koncovky ohebných slov: učebnice str. 35/13

  -10 minut žáci píší do mluvnických sešitů (kdo, co stihne!)

  -pak kontrola (5 minut)

  Důraz na: Petrovi sourozenci x potkal jsem Radkovy přátele x nezapomeň Filipovi vrátit svetr (přídavná jména přivlastňovací a podstatné jméno)

  Oblíbili jsme si (my všichni) a rodiče adoptovali (ti rodiče)

   

  2) Tvary podstatných jmen = učebnice str. 35/ cvičení 14

  -žáci píší do mluvnického sešitu pouze správné tvary podle zadání (5-7 minut) + 5 minut kontrola

   

  3) Jazykový rozbor: učebnice str. 78/7  

  -žáci pracují ve dvojicích či ve skupinkách (3-4 žáci) = 10 minut

  -společná kontrola s učitelem = 5 minut

   

  Pan učitel se ptá Pepíčka: „Jak zní rozkazovací způsob slovesa mlčet? „Psst!“

   

  1) Určete druhy slov.

  2) Vypište základní skladební dvojice.

  3) Určete zadané mluvnické kategorie:

  Pepíčka (pád), zní (osoba a způsob), slovesa (rod a vzor), mlčet (číslo a rod)

  4) Určete větné členy: Pepíčka, rozkazovací, slovesa

  5) Ke tvaru zní napište synonymum.

  6) Ke tvaru mlčet napište antonymum.

  7) Ke slovu rozkazovací napište 3 slova příbuzná.

  8) Zodpovězte správně otázku pana učitele. Uveďte všechny tvary.

   

  !!!pozor – u určování mluvnických kategorií je chyták!!!


 • 3
  Ukázat pouze téma 3

  Starověká literatura = Homérovy eposy 

  • Homér
  • epos
  • verš
  • strofa
  • rým
  • druhy rýmů

   

  Josef Soukal: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ, SPN 2002, str.42, 50-53, 135-136

  Ladislava Lederbuchová a Monika Stehlíková: Čítanka 8, Fraus 2005, str.42

  Homér – Odyssiea

   

  1) Pojmenujte a popište problémy, se kterými se hrdinové příběhu setkali.

  2) Kdo to byl Odysseus? Co o něm víte?

  3) Vysvětlete název úryvku. Co slovo odyssea znamená?

  4) Vysvětlete slova: měděnec, vnadidlo, sluj

   

  Domácí úkol na 5. října:

  -přečíst ukázku z čítanky: Rudolf Mertlík: Odysseova dobrodružství, která zažil i na moři, když se vracel do vlasti str.39-41

  -znát obsah ukázky

  -umět odpovědět na otázky (ústně):

  • Co víte o Odysseovi? (Odkud pocházel? Čím se proslavil? Jméno manželky, syna a otce)
  • Jaké problémy měli Odysseovi druhové s plody lotosu?
  • Kdo to byli Kyklopové? Popište je.
  • Jak se jmenoval Kyklop, s kterým se Odysseus setkal?
  • Kde Kyklop žil a která zvířata choval?
  • Co Kyklop Odysseovi a jeho druhům udělal?
  • Jak Odysseus na Kyklopa vyzrál? Jak se od něj s druhy dostal?
  • Proč ostatní Kyklopové svému druhovi proti Odysseovi nepomohli?
  • Jakou kletbu Kyklop přivolal na Odyssea a kdo ji měl vykonat?
  • Jaký dar dostal Odysseus na ostrově krále Aiola?
  • Proč dar krále Aiola Odyseovi nepomohl, naopak mu uškodil? Jak se takovému daru říká?

  Starověká literatura = Řím

  Práce v hodině: 5. října

  1) přečíst článek v čítance = str. 49 – Romulus a Remus

  2) odpovědět písemně na otázky k článku

  a) Jak se jmenovali a kým byli rodiče Romula a Rema?
  b) Která řeka se v ukázce objevuje?
  c) Kdo chlapce vychovával a vychoval?
  d) Čemu se chlapci věnovali, když vyrostli v jinochy?
  e) K čemu jinochy využívali rolníci a pastýři?
  f) Co bylo příčinou sporu mezi bratry?
  g) Kdo nakonec ve sporu zvítězil a co dodnes pověst připomíná?
  h) Kdo to byly vestálky?
  ch) Kdo skutečně už v 9. století př. Kr. Řím založil?

  Otázky k zamyšlení:

  • Jednal král správně, když chtěl narozené chlapce nechat zabít? Vysvětlete jeho pohnutky.
  • Mohli Romulus a Remus vyřešit spor mezi sebou jinak, než jak ho nakonec řešili? Bylo jejich řešení vhodné?

  Práce na doma: 12. října

  1) přečíst článek v čítance = str. 47-48 – Aeneas

  2) odpovědět písemně na otázky k článku

  a) Kdo to byly harpyje a co zlého prováděly?
  b) Jak souboj mužů vedených Aeneem s harpyjemi dopadl?
  c) Proč harpyje na muže zaútočily a jakou kletbu na ně volaly?
  d) Která nebezpečí museli ještě Aeneovi muži na plavbě překonat?
  e) Odkud pocházel Aeneas a jeho muži?
  f) Ke kterému ostrovu nakonec Aeneas se svými muži dopluli?
  g) Jak si lidé podle pověsti vysvětlují erupce sopky Etny?
  h) Kdo to byli Jupiter a Minerva?

   

  Otázka k zamyšlení:

  Zachovali se Aeneas a jeho muži ve sporu s harpyjemi správně? Může něco jednání mužů omluvit?
   

  Starověká literatura = bajky

   

  Práce v hodině: 12. října

  Umět vysvětlit pojmy:

   

  epika

  lyrika

  drama

  bajka

   

  Josef Soukal: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ, SPN 2002, str.37 - 38

   

  1) Přečíst bajku

  2) Umět bajku vyprávět

  3) Vysvětlit poučení a nezvyklá slova v bajce

  4) Odpovědět na otázky za bajkou

  Starověká literatura = drama
  (probíráno 9. 11)
  D.Ú. na 16. listopadu 2012
  -mít vyplněný pracovní list
  -umět odpovídat na otázky z pracovního listu
  -znát obsah ukázky v čítance (str. 49-54)


 • 4
  Ukázat pouze téma 4

  Sloh = Líčení

  !!! domácí úkol na středu 3. října = popis žákovské knížky!!!

  • vlastními slovy nazpaměť
  • srozumitelně a spisovně
  • používat plnovýznamová slovesa (slouží, informuje, pomáhá, zapisují, zjistíme atd.)
  • délka ústního projevu = minimálně 1 minutu
  •  
  • !!! práce ve škole a domácí úkol na středu 10. října = vypravování s prvky líčení na základě zadaných slov!!!
  • pochlubit se - průvodčí - vlak - sobota - deštivo - vlezlý - peněženka - starý pán - nepozornost - křičet - parta vodáků - maminka s holčičkou
  •  
  • Práce v hodině případně dodělat za domácí úkol:  na 17.10.

   !!!vyber si jeden z úvodů vypravování a vypravování rozveď: vymysli pokračování, zápletku, vyrcholení, rozuzlení, vypravování zakonči nebo nech konec otevřený!!!

   -vypravování bude napsané ve slohovém sešitě, nezapomeň na přímou řeč a prvky líčení!!!

    

   Pan Rybka se najednou zastavil: právě když chtěl přejít přes běloučkou ulici k svým vrátkům, viděl, že i ty šlépěje, které tu byly před ním, odbočují z chodníku a míří přes ulici k jeho vrátkům. Kdo by to ke mně šel? řekl si zaraženě a sledoval očima ty jasné šlépěje. Bylo jich pět; a přesně uprostřed ulice se končily ostrým otiskem levé nohy; dál už nebylo nic, jen neporušený a nedotčený sníh.

    

    Pan Hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepjal řemen a rozepjal si kabát. "Uf," řekl. "Zatracený holomek! Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte." Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. "Jen se na to podívejte," opakoval důtklivě.

    

   Když už tu je řeč o tom komisaři Bartoškovi," pravil pan Kratochvíl; "tak si vzpomínám na jeden případ, který taky nevyšel na veřejnost; to je ten případ s tím dítětem. Tak jednou přiběhla na komisařství k tomu Bartoškovi taková mladá paní, žena jednoho rady od státních statků, nějakého pana Landy, s ukrutným pláčem, že nemohla ani dechu popadnout.

   

  !!!!cvičný sloh na 31. 10. = Podzim (líčení)!!!!

  !!!D. Ú. na 14. listopadu 2012!!!

  -napsat líčení alespoň na 1/2 stránky sešitu A 5

  -výběr z témat: kyselost či sladkost. zelená či bílá, rachot hromu či zvuk budíku

  -nezapomenout na prvky líčení. personifikace, metafora, přirovnání, básnické přívlastky

   

  Domácí slohová práce = odevzdat do středy 21. listopadu

  Napsat domácí slohovou práci - slohový útvar líčení (na počítači či ručně):

  a)  Školní přestávka

  b)  Vodníkovo království

  c)  Těším se na Vánoce

  d)  Listopadová Praha

  e)   Večer u nás doma

  f)   Naše škola

   

  Pokyny: Vybrat si 1 z nabízených témat, minimálně 1/2 stránky A4, používat přirovnání, personifikaci, básnické přívlastky, metafory a plnovýznamová slovesa - omezit používání tvarů sloves být a mít, práce může být napsána i formou básničky, která bude mít minimálně 24 veršů


 • 5
  Ukázat pouze téma 5

  Obecné výklady o českém jazyce

  Útvary českého jazyka (učebnice str. 87 a 90)

  1) Do které skupiny jazyků čeština patří?

  2) Uveď 2 nejblíže příbuzné jazyky k češtině.

  3) Kde všude se používá spisovná čeština?

  4) Stručně charakterizujte češtinu.

  5) Do které vrstvy českého jazyka patří obecná čeština?

  6) Jak se říká formám - podobám češtiny, které se liší podle míst v ČR?

   !!!písemně odpovědět do sešitu = využít otázky či zadání a odpovědět v celých větách!!! = úkol na hodinu Čj dne 4. října

   

  Domácí úkoly na 4. října

  - umět na čtvrtek 4.10. = pracovní sešit str. 25/2 (ústně)

  +Základní vědomosti z učiva 7. ročníku (ústně)

  !!!písemný domácí úkol: přepsat z pracovního sešitu do domácí cvičení 3 ze stránky 26!!!


  Přečtěte zadaný text a snažte se umět ho převyprávět ve spisovné formě českého jazyka:

  Střešně se začaly zapalovat

       Býl dobrý rok, slúnečka aj déšča dostatek a haluze sa pod střešňama enom ohybaly. nejnebezpečnější ftáci krúžili kolem tychto darů přírody - ftáci, ale bez péří - klučiska z dědiny. Brabec je také zloděj fták, který si enom zobne, ale dyž si "zobne" také France Lušňúj, tož hnedkaj na stromě chybí pět kilo. Nebylo stromu, na kterém by Francek neokoštovál.

  • Uveďte alespoň 5 slov z textu, která mají odlišnou podobu od spisovné češtiny.
  • Uveďte spisovná synonyma ke slovům: haluze, dědina, neokoštovál.
  • Určete slovní druhy: sa, tychto, dyž
  • Vyjmenujte alespoň 4 česká nebo moravská nářečí.
  • Vysvětlete, co jsou to slang a argot z nespisovné vrstvy českého jazyka.

  Nespisovná vrstva českého jazyka = zápis

  1) obecná čeština = interdialekt

  vokno, von, mladej, půjdem, vem si rohlík

  2) argot = mluva zločinců, spodiny společnosti

  káča = pokladna, jít za katr = jít do vězení, mukl = vězeň, šlapka = prostitutka, benga, chlupatí = policisté

  3) slang = mluva společenských, kulturních, sportovních, zájmových či politických skupin

  barva = krev, šlajsna, háček, kontr, bágl, sardel, bajle, žákajda

  4) nářečí = dialekt

  severovýchodočeské, středočeské, chodské, lašské, hanácké

   

  Jazykový rozbor na 8.10.

  Liška bula vodjakživa všema mastma mazaná, ha míla se proto dobře.

  1) Převést nářeční text do spisovného jazyka.

  2) Vypsat z první věty přísudek a určit jeho druh.

  3) Jako slovní druhy určit slova: vodjakživa a všema

  4) Jako větný člen určit slovo: mastma

  5) U slova mastma určit pád, rod a vzor

  6) Od slova dobře utvořit tvar 2. stupně

  písemný D.Ú. na 11.10. = přepsat do domácího sešitu z učebnice cvičení 5 - str.31 + ústně se připravit na pravopisné cvičení: učebnice str. 35/13, pracovní sešit str. 26/cvičení 3 a 5

   

  Domácí úkol na 11. října = příprava na 1. kontrolní diktát

  !!!!přepsat cvičení 7 ze strany 30 v pracovním sešitě do domácího sešitu!!!

   

  Jazykový rozbor na 29. října 2012

  Papírov_ draci nám poletoval_ nad hlavam_ . Tvoje dopis_ m_ vždycky pobavil_ . Pomalu přicházel_ chladné dni. Kočky lov_ m_ši. Netušíme, kde se nachází_ náš hotel. Nové zdravotní sestry se hlásil_ do služb_ . Dívky házel_ o _tědrém večeru střevícem. Děti prosil_ , aby ještě nemusel_ jít spát. Někteří rodiče vozil_ děti do škol_ autem. 

  1) Doplňte chybějící pravopisné jevy.

  2) Vysvětlete pravopis ve slovech papírov_, m_ a lov_ .

  3) Určete jako slovní druhy: pomalu, aby, někteří.

  4) Určete jako větné členy: tvoje, děti a autem.

  5) Určete vzor u slov: střevícem a děti.

  6) Utvořte tvar 1. pádu do slova nám.

  7) Určete druhy vedlejších vět.

  8) Vypište z textu přívlastek postupně rozvíjející.

  9) Ke slovu přicházel_ napište synonymum.

  10) Ke slovu přicházet utvořte 3 slova příbuzná.


 • 6
  Ukázat pouze téma 6

  Literární soutěž ZŠ Kunratice 2012 - 2013 (19. října)

  Přečtěte si novinový článek a napište vypravování s detektivní zápletkou:

  a.     z pohledu lupiče

  b.    z pohledu klenotníka

  c.    z pohledu čelenky s diamanty

  „ Dne 20. 8. přepadla skupina maskovaných mužů klenotnictví na předměstí Londýna a odcizila čelenku s diamanty po princezně Dianě. Klenotník zpočátku diamanty bránil vlastním tělem. Když ho však útočníci v tmavém oblečení a lyžařských kuklách udeřili do hlavy a obličeje, ztratil kontrolu a muži mu vystavené diamanty odcizili. Oběť krádeže se pak snažila lupiče krátce sledovat, ale brzy je ztratila z dohledu.“

  Pokyny k přípravě, k psaní práce a požadavky na práci:

  1) Práce bude vypravováním.

  2) V práci se objeví plnovýznamová slovesa – omezit slovesa být, mít a říci.

  3) Práce bude dodržovat schéma vypravování:

     (úvod – zápletka – vyvrcholení – rozuzlení – závěr )

  4) Práci její autor zakončí uzavřeným či otevřeným koncem.

  5) Vytvořené vpravování oživí zařazená přímá řeč!

  6) K psaní ve škole – 19. října si žáci mohou přinést osnovu práce a banku slov použitých v práci (například dějová plnovýznamová slovesa):

  7) Práce bude mít osnovu

  8) Rozsah práce = minimálně 1 strana A4 textu, maximálně

      3 strany A4 textu

  !!!Přeji hodně úspěchu při sestavování a sepisování práce!!!


 • 7
  Ukázat pouze téma 7

  Příprava na čtvrtletní písemnou práci z mluvnice

   

  Termín napsání práce:  čtvrtek 8. listopadu

  Témata ke čtvrtletní písemné práci z mluvnice = 8. A (2012-2013)

  1) Pravopisná cvičení = viz. kapitoly 2 a 5 na MOODLE + příloha

       kapitoly 7 na MOODLE + pracovní sešit str. 9/ 17, 18, 19

        – str. 25/ 2 -  str. 26/ 3, 5 – str. 27/ 6 – str. 30/ 7

        + učebnice str. 31/ 5 – str. 32/ 6, 7 – str. 33/ 10 – str. 35/ 13

  2) Základní znalosti žáka 7. ročníku z gramatiky = viz. příloha

       kapitoly 7 na MOODLE

  3) Jazykové rozbory = viz. kapitoly 2 a 5 na MOODLE, příloha

        kapitoly 7 na MOODLE

  -umět: určit slovní druhy umět určit pády, vzory, rod a číslo u podstatných jmen, vzory přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, podmět a přísudek v textu, vysvětlit pravopisné jevy, určení rozvíjejících větných členů, druhy vedlejších vět, tvary zájmen, kořen slova a slova příbuzná, tvary sloves = důraz na podmiňovací a rozkazovací způsob)

  4) Obecné výklady o českém jazyce = Útvary českého jazyka –

      Čeština v systému evropských jazyků – Nespisovná vrstva češtiny –

      Jazyková kultura = viz. kapitola 5 na MOODLE + příloha

       v kapitole 7 na MOODLE + učebnice str. 87, 90 – 95 

  5) Tvoření slov = učebnice str. 8/ cvičení 5 a 6


 • 8
  Ukázat pouze téma 8

  Středověká literatura

  Práce na pátek 16. listopadu 2012 = čítanka str. 66 - 67

  Alois Jirásek = Lucká válka

   

  Práce na pátek 23. listopadu 2012 = čítanka str. 69 - 70,

                                                          193 - 194

  Legendy o Artušovy a Merlinovi

   

  + otázky z historie literatury (starověká literatura)

  Josef Soukal: Literární výchova pro ZŠ, SPN 2002 = str. 133-139 (viz. příloha)

  -Jak se jmenuje jeden z nejstarších eposů (4. tisíciletí př. n. l.), a z které oblasti pochází, o kterém národu vypráví?

  -Uveďte jiný název pro Bibli a napište, který národ ji napsal.

  -Které části a události například Bible obsahuje?

  -Z čeho se ve starověkém Řecku vyvinulo divadlo?

  -Kdo psal ve starověkém Řecku tragédie? Uveďte jejich názvy.

  -Kdo psal ve starověkém Řecku komedie? Uveďte jejich názvy.

  -Z kterými literárními díly jsou ve starověkém Římě spojení Plautus a Vergilius Maro?

   

  Práce na pátek 14. prosince 2012 = čítanka str. 72-74

  Václav Cibula: Píseň o Rolandovi

  1) V které době se děj příběhu odehrává? (století, panovník)

  2) Kdo to byl Ganelon, co udělal a jak skončil jeho život?

  3) Ke které postavě z jiného příběhu bychom mohli Ganelona přirovnat? Jaké rčení, přísloví se hodí na jednání Ganelona?

  4) Proč Roland odmítl pomoc? Jak měl pomoc přivolat? Udělal Roland správnou věc?      

  5) Kdo nebo co byl Durandal? Co a proč se s ním stalo?

  6) Reagujte na Rolandova slova:

  „Pro vlast je třeba snášet každé neštěstí, vytrvat v horku a vydržet v mrazu, prolít svou krev a třeba i obětovat život.“

  Co uvedená slova vypovídají o Rolandovi? Dokázali byste pro svou vlast udělat něco z toho, co Roland říká? Vysvětlete proč ano nebo proč ne.

  7) Která postava a v jaké situaci vyslovila následující větu? Co nám tato věta radí? Vysvětlete.

  „Vždyť hrdinství a bláznovství jsou dvě různé věci a rozvaha je víc než pýcha.“

  8) Kterou událost z dějin starověkého Řecka připomíná příběh a konec Rolandův?

  9) V jaké pozici našel král Rolanda a co král přikázal udělat s mrtvolami hrdinů Rolanda,  Oliviera a Turpina?

   

   


 • 9
  Ukázat pouze téma 9

  Tvoření slov a slova cizí a přejatá

  Tvoření slov = způsoby obohacování slovní zásoby

  (označte křížkem příslušným způsob obohacování slovní zásoby)

  slova

  odvozování

  zkracování

  skládání

  přenášení významu

  spojování slov v sousloví

  přejímání z cizích   jazyků

   

   

   

   

   

   

  matrika

   

   

   

   

   

   

  perořízek

   

   

   

   

   

   

  zlatý míč (slunce)

   

   

   

   

   

   

  nedopalek

   

   

   

   

   

   

  doba kamenná

   

   

   

   

   

   

  penzista

   

   

   

   

   

   

  motýlí

   

   

   

   

   

   

  podzemí

   

   

   

   

   

   

  lidoop

   

   

   

   

   

   

  nákladní auto

   

   

   

   

   

   

  ČEDOK

   

   

   

   

   

   

  papírnictví

   

   

   

   

   

   

  medaile

   

   

   

   

   

   

  EU

   

   

   

   

   

   

  kořen (slova)

   

   

   

   

   

   

  starobylý

   

   

   

   

   

   

  mandle (krční)

   

   

   

   

   

   

  nadměrný

   

   

   

   

   

   

  radostný

   

   

   

   

   

   

  květinářka

   

   

   

   

   

   

  mateřská škola

   

   

   

   

   

   

   

  Opravte popletená přísloví a splňte zadané úkoly 

  Vrána k vrabci sedá. ……………………………………………………

  Prchající se stébla chytá. ………………………………………………

  Kdo pozdě snídá sám sobě škodí. ………………………………………

  Lež má křivé nohy. …………………………………............................

  Neříkej stop dokud nepřeskočíš. ………………………………………

  Dvakrát měř jednou běž …………………………………………………

  Ra_í ptáče večer pláče. …………………………………………………

  1) Doplňte chybějící pravopisné jevy.

  2) Určete druhy vedlejších vět.

  3) Určete jako slovní druhy: večer, sobě, dokud

  4) Vypište z textu zájmeno ukazovací a zájmeno vztažné.

  5) Jakým slovním druhem může být slovo prchající? Uveďte věty či slovní spojení.

  6) Jako větné členy určete: křivé, nohy, k vrabci

  7) Určete pád a vzor u slova stébla.

  8) Utvořte tvar rozkazovacího způsobu od slovesa měřit (1. osoba, množné číslo)

  9) Utvořte tvar 7. pádu množného čísla od slov lež a noha.

  10) Vyberte si 3 přísloví a vysvětlete jejich význam.

  Chvýli mně posluchejte. Fčera bila bouřka a voukal sylný výtr. Zastavili se mu hodinky. Nehte otefřené dveře. Stavepní dělníci hloubyli hluboký příkob. Na dovolené sme bily v chorvacku. Babička mě připoměla, že mám jít pro čerství chlép. Na stěně hlasytě tikali staré hodiny po dědečkovy. Mirka si oplékla teplí sfetr. Tábornýci si na večer připravyli ohniště. Přihlásyla se na letní kurz Anglyckého jazika.

  a) Opravte pravopisné chyby.

  b) Větami vysvětlete rozdíl mezi slovy: navečer a na večer.

  c) Vypište z textu podstatná jména pomnožná.

  d) rozlište pomocí vět či slovních spojení slova:

              dědečkovy - dědečkovi

  e) Vypište zdrobnělinu a utvořte zdrobnělinu od slova jaz_k.

  f) Vypište 2 přídavná jména měkká.

  g) Určete jako slovní druhy: pro – večer – že.

  h) Určete pád, rod a vzor u slov: ohniště – silný – kurz

  ch) Určete osobu, číslo, způsob a čas a utvořte tvar

        podmiňovacího způsobu: připom_la – poslouchejte.

  i) Utvořte tvary 1.pádu od zájmen: mu a mě.

    

  Doplňte podstatná nebo přídavná jména, určete druhy a vzory přídavných jmen, vysvětlete slovní spojení.

   

  Achillova ......................                krokodýlí ...........................

   

  labutí ..............................              růžové ....................................

   

  ....................  vrána                       .........................  poslušnost

   

  železné ............................              Ariadnina ..................................


  !!!Písemný úkol na 3. 12. 2012!!!

  -přepsat cvičení 3 ze strany 13-14 v pracovním sešitě do domácího sešitu!!!


 • 10
  Ukázat pouze téma 10

  Charkteristika literární postavy

  Charakteristika = struktura

  1) Úvod = představení postavy (jméno, kde žije, název knihy a autor, věk, povolání, rodinný vztah atd.)

  2) Vnější vzhled (postava, hlava, obličej, oblíbené oblečení atd.)

  3) Typické pohyby, slova, chování a jednání doložené příklady.

  4) Výrazné vlastnosti doložené jednáním - činy.

  5) Zájmy a záliby.

  6) Závěr = vlastní názor na postavu, význam postavy pro ostatní, funkce postavy v literárním díle.

   

  !!!!Písemný úkol na 27. listopadu = cvičný sloh!!!

  Charakteristika sebe sama

  -minimálně půl stránky A4

  -dodržet strukturu charakteristiky

  -omezit slovesa mít a být

  -rozdělit text na odstavce

  !!!!Ústní úkol na 8. ledna = cvičný sloh!!!

  Charakteristika literárního hrdiny

  Gandalf, Kirké, Merlin nebo Kosmas

  -minimálně půl minut až minuta

  -dodržet strukturu charakteristiky literárního hrdiny

  -omezit slovesa mít a být

  -používat spisovné a správné tvary slov

   

  Chrakteristika literárního hrdiny

                                          Vyšší princip

   

  !!!!Ústní úkol na 21. ledna = cvičný sloh!!!

  -minimálně půl minut až minuta

  -dodržet strukturu charakteristiky literárního hrdiny

  -omezit slovesa mít a být

  -používat spisovné a správné tvary slov

  Chrakteristika literární postavy

                                          Krkonošské pohádky

  !!!!Ústní úkol na 29. ledna a 30. ledna = cvičný sloh!!!

  Krakonoš

  Trautenberk

  Anče, Kuba a hajný

  Příprava na školní slohovou práci

  (úterý 5. února)

  1) Doktor Kazisvět nebo pan Vojtíšek nebo Kosmas

  2) Pan Ryšánek a pan Schlegl nebo Krakonoš a Trautenberk

  3) převozník Prošek nebo Vyšší princip nebo Merlin

  • dodržet strukturu charakteristiky literární postavy
  • bude zadán či vylosován jeden z bodů – možnost volby z dvojice či trojice
  • s sebou pouze poznámky, banka slov, osnova – ne souvislý text
  • používat plnovýznamová slovesa (omezit slovesa mít a být)
  • text rozčleněný na odstavce


 • 11
  Ukázat pouze téma 11

  Témata k pololetní písemné práci

  z mluvnice

  Termín napsání práce: pondělí 14. ledna 2013

  1) Pravopisná cvičení = viz. kapitoly 2 a 5 na MOODLE + příloha kapitoly 7 na MOODLE + pracovní sešit str. 9/ 17, 18, 19 – str. 25/ 2 - str. 26/ 3, 5 – str. 27/ 6 – str. 30/ 7 + učebnice str. 31/ 5 – str. 32/ 6, 7 – str. 33/ 10 – str. 35/ 13 

  2) Základní znalosti žáka 7. ročníku z gramatiky = viz. příloha kapitoly 7 na MOODLE 

  3) Jazykové rozbory = viz. kapitola 11 a její příloha

  -umět: určit slovní druhy umět určit pády, vzory, rod a číslo u podstatných jmen, vzory přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, podmět a přísudek v textu, vysvětlit pravopisné jevy, určení rozvíjejících větných členů, druhy vedlejších vět, tvary zájmen, kořen slova a slova příbuzná, tvary sloves = důraz na podmiňovací a rozkazovací způsob)

   4) Pravopis, význam a skloňování slov přejatých a cizích  =

        viz. kapitoly 9 a 11 a jejich přílohy + učebnice str. 12/ cvičení 6

      + pracovní sešit str. 12, 13, 14/ cvičení 1, 2, 3 

  5) Tvoření slov = způsoby tvoření slov + učebnice str. 8/ cvičení 5

      a 6,  učebnice str. 9/ cvičení 9


 • 12
  Ukázat pouze téma 12

  Recitační soutěž Kunratická jahoda

  1) Připravit si výrazné čtení textu vybrané básně = na 8. února

  2) Na 18. února přinést a odevzdat vyplněný List recitátora

  3) Naučit se vybranou báseň nazpaměť = na 22. února (třídní kolo)

  4) školní kolo - postupují 3 nejúspěšnější z třídního kola = začátek   března


 • 13
  Ukázat pouze téma 13

  Slovesa a slovesné tvary

   

  Shoda přísudku s podmětem:

  Slanečky nám velmi chutnal_ . Kotě a štěně se na dvoře popral_ . Ledoborci proplul_ ledov_m polem. Ukazatele nás dovedl_ ke zřícenině hradu. Maňásci nás při divadelním pře_tavení pobavil_ . Housata a kachňata plaval_ na rybníce. Uši chlapcům mrazem zčervenal_ . Jmenovatelé se sečetl_ . Slanečci se zkazil_ . Na m_tině u lesa se pásl_ srny a srnci. Ukazatelé ekonomického růstu obyvatele nepotěšil_ . Dni se prodlužoval_ . Švédsko a Finsko se utkal_ ve finále mistrovství světa. Ledoborce vyplul_ z přístavu. Čitatele se vynásob_l_ stejným číslem. Hříbě a telata se pásl_ v ohradě. Koně cválal_ po závodní dráze.

   

  Od zadaných sloves vytvořte tvary 3. osoby, jednotného čísla, oznamovacího způsobu, přítomného či budoucího času a určete slovesný vid:

   

  psát

  koupit

  přinést

  zůstávat

  napsat

  otevřít

  kupovat

  říci

  házet

  zůstat

  otevírat

  říkat

  hodit

  přinášet

   

  D. Ú. z 21 1. na 23. 1. 2013 = pracovní sešit str. 30/4


 • 14
  Ukázat pouze téma 14

  Skladba

  Jazykové rozbory = příprava na test (22. května)

  Tento skvěl_ střelec se trefil do terče i při sv_tu měsíce. Ve step_ šílel_ hladem šelm_ .

  1) Doplňte a vysvětlete pravopisné jevy.

  2) Vypište z vět základní skladební dvojice.

  3) Jako slovní druhy určete: při a jako.

  4) Jako větné členy určete: hladem – skvěl_ – při svitu

  5) Vypište z vět přívlastek neshodný.

  6) U slov step a střelec určete vzor.

  7) Vypište podstatné jméno, které se skloňuje podle vzoru stroj.

  8) Vypište zájmeno a určete jeho druh.

  9) Určete slovesný vid u slovesa trefil a napište sloveso opačného vidu.

   

  4. kontrolní diktát pro 8. ročník = oprava

  Chtěl jsem ob__vit nejtajem__jší  jeskyni v horách. Jsem ale zapom__tliv__  a nechal jsem doma mapu. Rostl__ před n__ světlé květiny. Nemohl jsem uvěřit sv__m očím a z/stuhl jsem. Mezi květinam__  ležel medvěd. Měl ob__mné břicho a pom__nkové oči. Upoutal m__ také jeho světl__ kožich a červené tr__čko. Za chvíl__ se u skál__ sešl__ ostatní medvídkov__ kamarádi. Hned se skupiny medvědů _hromáždil_ kolem m_ .

  1) Doplňte pravopisné jevy.

  2) Vysvětlete pravopis slov: sv_m, _hromáždil_,nejtajem_jší, chvíl_.

   3) Určete jako slovní druhy: kolem, doma, jsem, hned.

   4) Co nejpodrobněji určete druhy ohebných slov: ostatní a jeho.

   5) Vypište alespoň jeden přísudek slovesný složený.

  6) Určete jako větné členy: medvídkov_, medvědů, očím.

  7) Vypište přívlastek postupně rozvíjející.

  8) Vypište několikanásobný větný člen.

   

  Po prvních pru_kých mrazech se ses_pal_ _hůry b_lé přívaly sněhu.

  1) Doplňte pravopisné jevy.

  2) Vysvětlete pravopis ve slově ses_pal_.

  3) Vypište číslovku a určete její druh.

  4) Ke slovu pru_kých napište tvar 2. stupně.

  5) Od slova sníh utvořte 4 slova příbuzná.

  6) U slovesa ses_pal_ určete vid a třídu.

  7) Vypište alespoň 1 přívlastek neshodný.

  8) Jako větné členy určete: sněhu a po mrazech.

  9) Nakreslete graf věty jednoduché.

   

  Brouček lpěl nehnutě na ostružinovém l_stku jako ohnivá kapička.

  Brzy se zvěř potloukala kolem li_kých stavení.

  1) Doplňte pravopisné jevy.

  2) Určete slovní druh slova kolem.

  3) Vypište podstatné jméno hromadné.

  4) Ke slovu brouček napište slovo základové..

  5) Ke slovu lpěl utvořte synonymum.

  6) U slovesa potloukala určete vid a třídu.

  7) Vypište alespoň 1 příslovečné určení způsobu.

  8) Jako větné členy určete: ostružinovém a brzy.

  9) U slova ostružinovém určete pád a rod.

  10) Nakreslete graf věty jednoduché.


 • 15
  Ukázat pouze téma 15

  Renasanční literatura a literatura na renesanční téma + klasicismus

   

  1) Článek Jaromíra Johna: Hle, rytíř! (čítanka str. 86-88) = 1. 3.

  !!!donést vyplněný pracovní list = do pátku 8. března!!!

  2) Článek M. Cervantese: Don Quijote (čítanka str. 88-89) = 8. 3.

  !!!donést vyplněný pracovní list = do pátku 15. března!!!

  3) Článek W. Shakespeara: Romeo a Julie  = 22. 3.

  !!!donést vyplněný pracovní list = do pátku 5. dubna!!!

  4) Článek J. Swifta: Gulliver mezi obry = 5. 4.

  !!!donést vyplněný pracovní list = do pátku 12. dubna!!!

  Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ (143-146)

  1) Kde vzniká renesance a s kterým myšlenkovým hnutím je spojená?

  2) K čemu v renesanci dochází, k čemu se renesanční umělci vracejí,  o co usilují?

  3) Co je to sonet?

  4) Uveďte jména 3 italských renesančních spisovatelů a ke každému napište 1 dílo.

  5) Uveďte jména 2 francouzských renesančních spisovatelů a ke každému napište 1 dílo.

  6) Kdo psal o donu Quijotovi a mezi které postavy společně s Enšpíglem či bratrem Palečkem patří?


 • 16
  Ukázat pouze téma 16

  Výtah a výklad

  1) Na úterý 5. března umět ústně výklad o sklípkanovi (podle článku

      v učebnici Čj = kapitola Výtah)

  2) Na úterý 5. března mít připravené výpisky k tématům:

      a) Kultura a sport starověkého Řecka

      b) Starověký Egypt

      c) Husitství

  !!! Na úterý 12. března umět ústně výklady na zadaná témata - viz bod 2 !!!

  !!! Na úterý 26. března a 2. dubna  umět ústně výklad na téma Pes !!!

  (materiály viz. přiložené soubory)

  Výklad = o osobnosti fyziky, matematiky = na 2. dubna 2013 = výpisky, na 9. dubna 2013 umět ústně

   

  1) Umět souvisle, spisovně a srozumitelně povídat o vybrané osobnosti

  2) Délka projevu alespoň 2 minuty, maximálně 3 minuty

  3) Možnost doprovodné prezentace na interaktivní tabuli

  4) Kritéria = obsah

  • zařazení osobnosti do období (století, dějinná epocha)
  • základní údaje ze života osobnosti
  • 1-2 zajímavosti ze života
  • významné objevy
  • vysvětlení 1 z objevů
  • shrnutí = přínos osobnosti, význam osobnosti


 • 17
  Ukázat pouze téma 17

  Příprava na kontrolní písemnou práci za 3. čtvrtletí

  Termín napsání práce: pondělí 8. dubna

  Příprava na ¾ letní písemnou práci = 8. A

   

  1) Slovní druhy = určování slovních druhů v textu

  2) Podstatná jména pomnožná a hromadná

  3) Mluvnické kategorie u podstatných jmen = pád, číslo, rod a vzor

  4) Pravopis v koncovkách ohebných slovních druhů

  5) Stupňování přídavných jmen a mluvnické kategorie přídavných jmen (pád,

      číslo, rod, druh a vzor)

  6) Druhy zájmen

  7) Shoda přísudku s podmětem

  8) Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent

  9) Druhy přísudků

  10) Určování rozvíjejících větných členů (předmět, přívlastek, příslovečné

        určení)

  11) Rozlišení přívlastku shodného a neshodného

  12) Určení doplňku a způsoby jeho vyjádření

  13) Pravopis předpon s-, z-, vz- u sloves

  14) Slovesné tvary (trpný a činný rod, podmiňovací způsob, rozkazovací

        způsob)

  15) Slovesný vid a slovesa opačného vidu, slovesné třídy

  16) Druhy vedlejších vět

  pracovní sešit:

  30/4

  učebnice:

  37/3, 38/6, 37/4


 • 18
  Ukázat pouze téma 18

  Úvaha

  1) Úvaha = úvod úterý 9. dubna 2013

  a) vazby (Připadá mi..... Zdá se mi........... Myslím si .......)

  b) Věty tázací

  !!!písemně do školního sešitu na 16. dubna 2013 = úvaha!!!

  Město, ve kterém žiju

  2) Úvaha = jazykové prostředky úterý 16. dubna 2013

  !!!písemně do školního sešitu na 23. dubna 2013 = úvaha!!!

  Měsíc duben

  3) Úvaha = Naše škola úterý 23. dubna 2013

  !!!přepsat na PC úvahu z minulé hodiny: Měsíc duben a poslat na

      adresu:michal.stritezsky@zskunratice.cz (do čtvrtka 25. dubna

      2013)!!!!

  !!!písemně do školního sešitu na 30. dubna 2013 = úvaha!!!

  Naše škola

  (minimálně 1 stránka A5)

   

  Napsat úvahu  a poslat ze školní emailové adresy na michal.stritezsky@zskunratice.cz

  do 21. května 2013

  minimálně 20 řádků (písmo 14)

   

   Mobil a já

  Můj přítel počítač

  Domov

  Naše město


 • 19
  Ukázat pouze téma 19

  Literatura národního obrození

  1) František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna (čítanka str. 116-117) = pátek 12. dubna 2013

  !!!přinést vyplněný pracovní list v pátek 19. dubna 2013!!!

  2) Božena Němcová: O Viktorce (čítanka str. 145 - 149) = pátek 19. dubna 2013

  1) Přečíst

  2) písemně do sešitu

  a) Popsat Viktorku

  b) Vylíčit jak Viktorka žila

  c) Vysvětlit proč tak žila. Napsat co se jí stalo.

  d) Co bys Viktorce poradil(a)?

  e) Co se Ti na příběhu o Viktorce líbilo a co ne? Zdůvodni své tvrzení.

  f) Vypiš neobvyklá – zastaralá slova a vysvětli je.

  3) Národní obrození  (Josef Soukal: Literární výchova pro ZŠ) = pátek 26. dubna 2013

  Národní obrození = Josef Soukal: Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ, SPN, Praha 2002 (stránky 66 – 69)

  1) Jak se jmenoval učený jezuita, který se už v 17. století snažil češtinu obhajovat?

  2) Jaký byl přínos josefínských reforem pro české školství a co naopak bylo záporem reforem vzhledem k českému jazyku?

  3) V kterých divadlech v Praze se v době národního obrození konala česká představení?

  4) Které osobnosti šířily prostřednictvím divadelních her český jazyk?

  5) Co ve vztahu k českému jazyku mají společného Josef Dobrovský a Josef Jungmann?

  6) Který spisovatel se proslavil sbíráním a vydáváním českých písní, básní, říkadel? Sepsal Ohlasy písní českých.

  7) Kterým dramatickým žánrem se proslavil Václav Kliment Klicpera? Uveďte název jednoho jeho díla.

  8) Čím je významná hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka? 

  Zaškrtněte, zda se jedná o pravdivý výrok nebo ne. Při nepravdě uveďte správné řešení.

  1) Už v 16. století obhajoval češtinu učený jezuita Jakub Krčín.                     ANO – NE

  2) České hry se na konci 18. století hrály v Národním divadle.                       ANO – NE

  3) Významným českým loutkářem byl Matěj Kopecký.                                  ANO – NE

  4) Václav Kliment Klicpera se proslavil svými tragédiemi.                            ANO – NE

  5) Báseň Pocestný z Ohlasů písní českých napsal K. J. Erben.                      ANO – NE

  6) Josef Jungmann a Josef Dobrovský se proslavili jako jazykovědci.           ANO – NE

  7) Josef Kajetán Tyl napsal hru Rohovín Čtverrohý.                                      ANO - NE 

  Napište stručné zamyšlení nad životem a osudem Viktorky z knihy Boženy Němcové: Babička

  Informační zdroje: čítanka str. 145 – 149

   http://www.youtube.com/watch?v=ue4bYuUXazk

  (konec ukázky – 15. minuta)

  Minimálně 10 řádků


 • 20
  Ukázat pouze téma 20
   

 • 21
  Ukázat pouze téma 21
   

 • 22
  Ukázat pouze téma 22
   

 • 23
  Ukázat pouze téma 23
   

 • 24
  Ukázat pouze téma 24
   

 • 25
  Ukázat pouze téma 25
   

 • 26
  Ukázat pouze téma 26
   

 • 27
  Ukázat pouze téma 27
   

 • 28
  Ukázat pouze téma 28
   

 • 29
  Ukázat pouze téma 29
   

 • 30
  Ukázat pouze téma 30
   

Přeskočit: Prohledat fóra

Prohledat fóra

Přeskočit: Poslední novinky

Poslední novinky

(Dosud nebyly vloženy žádné novinky)
Přeskočit: Nadcházející události

Nadcházející události

Žádné nadcházející události
Přeskočit: Nedávná činnost

Nedávná činnost

Výpis od Pondělí, 20. ledna 2020, 21.15

Nic nového od vašeho posledního přihlášení.

Přeskočit: Navigace

Navigace